2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A16.5 Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc, i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de salut.
Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i eficient.
 A16.6 Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut
Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 A16.7 Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals
Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les poblacions
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje