2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
Nursing Degree (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  BIOSTATISTICS
   Contents
Topic Sub-topic
Unitat Temàtica I: Bioestadística 1. Introducció a la bioestadística. Estadística descriptiva i inferencial.
Conceptes bàsics: població, mostra i tipus de variables (qualitatives i quantitatives).
2. Estadística descriptiva: variables qualitatives (dicotòmiques, politòmiques i ordinals). Escales de mesura. Distribució de freqüències. Representació gràfica.
3. Estadística descriptiva: variables quantitatives (discretes i contínues). Mesures de tendència central (moda, mediana i mitjana) i Mesures de posició (quartils, decils i percentils).
4. Estadística Descriptiva: variables quantitatives. Mesures de dispersió: amplitud, desviació mitjana, variància i coeficient de variació). Mesures de forma. Representació gràfica.
5. Estadística Bidimensional. Organització de les dades. Taules de doble entrada. Correlació i Regressió entre dues variables estadístiques. Variables dependents i independents.
6. Probabilitat. Conceptes. Propietats. Fórmula de Bayes.
7. Distribucions mostrals: binomial, Poisson i normal. Característiques de la corba Normal.
8. Mostres. Tipus de mostres. Tècniques de mostreig: probabilístic i no probabilístic.
9. estadística inferencial: concepte. Estimació puntual, teorema central del límit, error estàndard i intervals de confiança.
10. Estadística inferencial: contrast d'hipòtesis. Hipòtesi nul·la • la i alternativa.
11. Estadística inferencial. Nivell de significació "p". Tipus d'errors (I i II).
12. Estadística inferencial. Proves paramètriques (t de Student i Anàlisi de la variància). Proves no paramètriques (chi quadrat i ANOVA).
Unitat Temàtica II: demografia Conceptes generals. Aplicacions sanitàries. Evolució Històrica. Fonts de dades demogràfiques. Instruments per a l’anàlisi demogràfica: Taxa, raó, proporció. Tipus d’estudi.
Estructura de població. Dinàmica de població.
Fenòmens demogràfics: Natalitat, fecunditat, fertilitat, nupcialitat. Concepte i mesura.. Mortalitat:Components, causes, mesura. Estandardització. Esperança de vida. Taules de vida i aplicacions.. Migració: Concepte. Evolució i mesura.
Tendències i política de població
Unitat Temàtica III: epidemiologia Concepte d’epidemiologia. Desenvolupament Històric. Objectius i aplicacions. Multicausalitat. Raonament epidemiològic. Classificació dels estudis epidemiològics.
Variables epidemiològiques. Classificació. Escala de mesura. Relació de variables.
Mesures de freqüència. Raó, proporció, taxa. Indicadors de freqüència de mobilitat i mortalitat.
Fonts d’informació.
Epidemiologia descriptiva. Epidemiologia analítica: Estudis transversals, longitudinals. Cas/control i de cohort.
Factors de risc. Càlcul del risc relatiu i del risc atribuïble.Epidemiologia experimental. Estudis d’intervenció i experimentació.
Avaluació dels programes de cribatge. Validesa de les proves diagnostiques. Requisits d’un programa de cribatge.
Vigilància epidemiològica. Patrons i tendències de morbi mortalitat.
Epidemiologia de les malaties transmisibles: malaties de transmissió aerorespiratòria i de transmissió digestiva.
Mesures de prevenció