2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A16.5
A16.6
A16.7
Prova estadística: Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura.
Prova demografia-epidemiologia:Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura
70%
Seminarios
A16.5
A16.6
A16.7
Els continguts dels seminaris s'avaluaran mitjançant un treball. És necessari aprovar aquest treball per aprovar l'assignatura.


15%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A16.5
A16.6
A16.7
S'avaluarà l'assistencia als seminaris i la participació activa en la resolució de problemes de epidemiologia i demografia.
15%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per aprovar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les Unitats Temàtiques (Biostadística, Demografia i Epidemiologia) i haver presentat i aprovat els treballs demanats per les professores.

En la segona convocatoria es farà un prova escrita.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.
La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.