2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
Nursing Degree (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  BIOSTATISTICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
A16.5
A16.6
A16.7
Prova estadística: Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura.
Prova demografia-epidemiologia:Es necessari aprovar aquesta prova per a fer la mitjana de l'assignatura
70%
Seminars
A16.5
A16.6
A16.7
Els continguts dels seminaris s'avaluaran mitjançant un treball. És necessari aprovar aquest treball per aprovar l'assignatura.


15%
Problem solving, classroom exercises
A16.5
A16.6
A16.7
S'avaluarà l'assistencia als seminaris i la participació activa en la resolució de problemes de epidemiologia i demografia.
15%
Others  
 
Other comments and second call

Per aprovar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les Unitats Temàtiques (Biostadística, Demografia i Epidemiologia) i haver presentat i aprovat els treballs demanats per les professores.

En la segona convocatoria es farà un prova escrita.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.
La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.