2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  NURSING AND THE YOUNG
   Competences
Type A Code Competences Specific
 A5.1 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
 A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 A13 Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 A14 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 A16.3 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
 A17.1 Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases.
 A17.2 Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 A17.3 Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
 A17.5 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 A17.6 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
Type B Code Competences Transversal
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Type C Code Competences Nuclear