2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA JOVENTUT
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5.1 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
 A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
 A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 A13 Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
 A14 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
 A16.3 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
 A17.1 Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases.
 A17.2 Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 A17.3 Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
 A17.5 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 A17.6 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències Nuclears