2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  NURSING AND THE YOUNG
   Contents
Topic Sub-topic
Unitat temàtica I: Introducció als problemes de salut de l'adult jove Anàlisis epidemiològic en quant a la predominació dels problemes de salut en l’adult jove. La discussió sobre les conductes de risc i altres factors implicats permetrà a l'alumne contactar amb la pròpia vivència personal, atès que la seva edat sol correspondre al grup de població estudiada.
Unitat temàtica II: Cura del pacient en les diferents proves diagnòstiques En aquesta unitat es desenvoluparà conceptes teòrics sobre les diferents mètodes complementaris de diagnòstiques de la imatge com la radiologia, tomografia , ressonància magnètica nuclear, endoscopia. Recollida de mostres de sang i orina
Unitat temàtica III: Vivències i problemes de salut per les conductes de risc que comporten lesions traumàtiques Factors que confluïxen en la presentació de lesions traumàtiques. Coneixements teòrics sobre lesions i traumatismes freqüents. Intervenció segons el tipus de lesió.
Ferides. Valoracions neurològiques. Valoració del dolor en el sentit global del concepte. Valoració estat general a nivell de primers auxilis i el procés en una situació d'ingrés hospitalari.
El procés quirúrgic. El consentiment informat del menor madur.
Aspectes psicosocials implicats en la vivència de l'ansietat davant el ingrés, la intervenció quirúrgica , dolor, i situació de crisi familiar.
Unitat temàtica IV: Vivències i problemes de salut pel consum de substàncies adictives En aquesta unitat els alumnes aprofundeixen en els problemes de salut derivats del consum de substància addictives. Es desenvolupen conceptes com: droga, substància psicoactiva, dependència, tolerància, toxicitat i síndrome d'abstinència. En el treball dels continguts es tenen en compte els criteris diagnòstics del DSM-IV i el CIE-10 i s'analitzen els efectes físics, conductuals, familiars i socials que comporten.
Un aspecte a destacar en el treball del rol infermer és el anàlisis i reflexió sobre els propis sentiments i actituds enfront de les persones amb trastorns per utilització de substàncies psicoactives donada la repercussió que aquests tenen en la qualitat de la cura.
Unitat temàtica V: Vivències i problemes de salut per les conductes de risc en l'alimentació En aquesta unitat els alumnes reflexionen sobre la interrelació de factors que confluïxen en els estats de malnutrició en el jove.
Es desenvolupen els conceptes teòrics i pràctics associats a l'anorèxia, bulímia i obesitat com problemes de salut predominant en el jove. S'analitzen factors psicosocials i culturals, ressaltant el increment d'aquests problemes en relació als hàbits i estils de vida i a l'equilibri emocional com crisi de desenvolupament en el jove.
Les dietes hipercalòriques i falta d'exercici o fenòmens com el culte per la imatge corporal, l'aïllament o l'autoestima són factors claus a aprofundir.
Els alumnes aprenen també a fer valoracions sistemàtiques a nivell nutricional i habilitats de procediments terapèutics relacionats amb la nutrició.
Unitat temàtica VI: Vivències, situacions i problemes de salut per les conductes de risc en les relacions sexuals i l'expressió de la sexualitat D'especial importància en aquest tema, és l'anàlisi sobre la sexualitat la seva associació a relacions de poder, abús i agressió. Com afecta la malaltia en l'expressió de la sexualitat i quines alteracions es poden produir en ella. Malalties de transmissió sexual com el VIH/SIDA entre altres i les conductes de risc que poden produir aquestes malalties de transmissió sexual. Embaràs adolescent. Interrupció voluntària del embaràs
Unitat temàtica VII: Vivències i problemes de salut relacionats amb la cronicitat del jove Aquest tema ha de servir a l'alumne per a reflexionar sobre la cronicitat i les malalties associades en el jove. Es revisaran dades epidemiològiques en busca dels problemes de salut predominants amb aquest caràcter.
En el seu estudi es tindrà en compte que el diagnòstic d'un problema de salut amb caràcter de cronicitat suposa un important impacte per al jove i la seva família per les associacions que les persones fan sobre dels canvis en els seus hàbits i estils de vida. Es reflexionarà també a prop de l'excel•lent posició i compromís infermer en l'equip de salut, perquè el jove aprengui sobre la seva cura de manera que pugui afrontar la incertesa, viure amb autonomia i qualitat de vida.
Es desenvoluparà conceptes teòrics i pràctics bàsics sobre la diabetis especialment sobre la tipus 1 per ser la patologia predominant associada a la cronicitat en el jove, i també sobre la diabetis tipus 2 per el increment actual en el jove associat als canvis en l'estil de vida