2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A10
A24
CT5
Treballs realitzats dels casos pràctics i visionat de pel·lícules i/o documentals, aportacions, exercicis, role-playing...en el desenvolupament de les sessions. 20%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A24
C5
Elaboració de pla de treball de grup o individual. Recerca fonts documentals. Exposició oral, presentació i argumentació dels principis científics basats en fonts documentals. Treball autònom i de grup. Cooperació amb el grup. Autoavaluació i avaluació del grup. 10%
Simulació
A24
CT5
S’avaluarà l’assistència i participació activa en les dinàmiques i treballs que es realitzin. 20%
Proves mixtes
A7
A10
A24
Realització d'una prova mixta amb varies parts que integrarà preguntes curtes i/o tipus test i/o resolució d'un cas pràctic. El temari de la prova estarà relacionat amb el contingut de les classes magistrals, seminaris, pràctiques de laboratori i ABP. És obligatori aprovar amb un 5 cada part de la prova per superar l'assignatura. A l'examen tipus test s'ha de contestar el 90% de les preguntes 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria