2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  NURSING IN MENTAL AND PSYCHIATRIC CARE
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
A10
A24
CT5
Treballs realitzats dels casos pràctics i visionat de pel·lícules i/o documentals, aportacions, exercicis, role-playing...en el desenvolupament de les sessions. 20%
PBL (Problem Based Learning)
A24
C5
Elaboració de pla de treball de grup o individual. Recerca fonts documentals. Exposició oral, presentació i argumentació dels principis científics basats en fonts documentals. Treball autònom i de grup. Cooperació amb el grup. Autoavaluació i avaluació del grup. 10%
Simulation
A24
CT5
S’avaluarà l’assistència i participació activa en les dinàmiques i treballs que es realitzin. 20%
Mixed tests
A7
A10
A24
Realització d'una prova mixta amb varies parts que integrarà preguntes curtes i/o tipus test i/o resolució d'un cas pràctic. El temari de la prova estarà relacionat amb el contingut de les classes magistrals, seminaris, pràctiques de laboratori i ABP. És obligatori aprovar amb un 5 cada part de la prova per superar l'assignatura. A l'examen tipus test s'ha de contestar el 90% de les preguntes 50%
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria:

Els seminaris, ABP i simulació no es poden recuperar ja que son metodologies d'avaluació continuada.
Les proves mixtes es realitzarà un examen de les mateixes característiques que el realitzat en primera convocatòria.