2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  PALLIATIVE CARE
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1 Introducció a les cures pal·liatives - Definició de conceptes generals.
- Evolució històrica de la atenció a les persones al final de la vida i la creació de les Unitats de Cures pal·liatives.
- Organització i serveis d'atenció de les cures pal·liatives.

TEMA 2 Els símptomes en el procés final de la vida. - Control dels símptomes més freqüents: dolor. símptomes digestius, respiratoris i neurològics.
- Principis generals del control de símptomes: avaluació, tractaments farmacològics i no farmacològics més habituals
TEMA 3 L'acompanyament i l'atenció al final de la vida - Significat de l'acompanyament al malalt i a la família en el procés final de la vida.
Anàlisi i reflexió sobre les emocions i sentiments davant la pèrdua i la mort, tant de les persones que tenen cura com de les persones cuidades.
- Confiança i comunicació entre malalt-família-equip
- El procés de dol en el malalt i la família.
TEMA 4 Cures específiques d'infermeria al malalt i família al final de la vida - Cures de confort físic i emocional al malalt i família.
- Agonia: signes d'agonia, cures en l'agonia i cures post-mortem.
- Cures a la família en els moments post-morten.
TEMA 5 Aspectes ètics en la atenció al final de la vida - Dilemes ètics en la presa de decisions.
- Voluntats anticipades i testament vital.
- Eutanàsia, suïcidi assistit, limitació de l'esforç terapèutic, sedació pal·liativa...