2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Subjects
  PALLIATIVE CARE
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Debates
A14
A23.2
A25
Es valorarà l'assistència, la participació activa i la presentació dels treballs de grup 20%
PBL (Problem Based Learning)
A14
A23.2
A25
Mitjançant rúbrica es valorarà: responsabilitat, gestió de la informació, treball en grup, capacitat de crítica i autocrítica i comunicació.
Autoavaluació. Avaluació grupal
30%
Multiple-choice objective tests
A14
A23.2
A25
Preguntes tipus test sobre els conceptes bàsics de la matèria 50%
Others  
 
Other comments and second call

Es considera aprovat si la nota és igual o superior a 5.
A la segona convocatòria es recupera la prova en el mateix tipus d'examen.
L'ABP i els i els debats no es recuperen