2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado en Enfermería (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Asignaturas
  CUIDADOS PALIATIVOS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Debates
A14
A23.2
A25
Es valorarà l'assistència, la participació activa i la presentació dels treballs de grup 20%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprendizaje basado en problemas
A14
A23.2
A25
Mitjançant rúbrica es valorarà: responsabilitat, gestió de la informació, treball en grup, capacitat de crítica i autocrítica i comunicació.
Autoavaluació. Avaluació grupal
30%
Pruebas objetivas de tipo test
A14
A23.2
A25
Preguntes tipus test sobre els conceptes bàsics de la matèria 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Es considera aprovat si la nota és igual o superior a 5.
A la segona convocatòria es recupera la prova en el mateix tipus d'examen.
L'ABP i els i els debats no es recuperen