2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2016)
 Assignatures
  CURES PAL·LIATIVES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
A14
A23.2
A25
Es valorarà l'assistència, la participació activa i la presentació dels treballs de grup 20%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A14
A23.2
A25
Mitjançant rúbrica es valorarà: responsabilitat, gestió de la informació, treball en grup, capacitat de crítica i autocrítica i comunicació.
Autoavaluació. Avaluació grupal
30%
Proves objectives de tipus test
A14
A23.2
A25
Preguntes tipus test sobre els conceptes bàsics de la matèria 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es considera aprovat si la nota és igual o superior a 5.
A la segona convocatòria es recupera la prova en el mateix tipus d'examen.
L'ABP i els i els debats no es recuperen