2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  BIOESTADÍSTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) BIOESTADÍSTICA Codi 18254003
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Infermeria
Coordinador/a
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
Adreça electrònica joan.fernandez-ballart@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
rosadolores.raventos@urv.cat
laura.reyes@urv.cat
Professors/es
FERNÁNDEZ BALLART, JOAN DOMÈNECH
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
RAVENTOS TORNER, ROSA DOLORES
REYES MARTÍ, LAURA
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


Para poder conocer la distribución de los problemas de salud, sus determinantes, la influencia de los factores que condicionan la presentación de las enfermedades, y los efectos de las intervenciones sanitarias, tenemos como herramientas de trabajo: La estadística, la demografía y la epidemiología. Estas disciplinas son básicas para la comprensión del proceso salud-enfermedad y para la identificación de factores de riesgo con el fin de programar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent