2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A5.1
A5.2
A5.3
CT3
S’avaluarà l’assistència, les intervencions orals, la realització i participació activa en les activitats proposades. Es valoraran el contingut dels treballs en petit grup, la qualitat de les aportacions, el treball col·laboratiu, els exercicis, les reflexions i l’estudi dels supòsits de casos pràctics proposats 35%
Trabajos
A5.1
CT3
Presentació escrita i exposició oral del treball en petit grup. Es valorarà el contingut i l’estructura del treball, la capacitat de síntesis, les fonts bibliogràfiques utilitzades, l’ús d’una terminologia adequada, la redacció comprensible, així como la qualitat de presentació i la puntualitat en l'entrega. 15%
Pruebas objetivas de tipo test
A5.1
A5.2
A5.3
CT3
S’avaluarà l’assimilació de conceptes a partir d’una prova objectiva tipus test multi-ítems sobre els continguts treballats a les classes 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació és continuada: per poder obtenir la nota final caldrà aprovar les diferents parts de l'assignatura.

Es valorarà la participació interactiva a les classes teòriques mitjançant les activitats que es porten a terme durant l'horari.

En la segona convocatòria se seguiran els mateixos criteris. Cas de que l'alumne no hagi assistit a les pràctiques i altres espais participatius es dissenyaran diverses proves que integren els treballs realitzats durant el curs i les activitats que es considerin necessàries per l'aprenentatge. A la nota que s'obtingui es reflectirà la falta d'assistència o participació.