2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum.
 A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
 A8.3 Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
 A9 Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
 A15 Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 A17.4 Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 A17.6 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 A22.2 Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
 A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 A25 Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
 CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
 CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears