2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
 A7 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
 A8.3 Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A9 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
 A15 Conèixer i utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
 A17.4 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
 A17.6 Reconèixer les pròpies actituds, la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions i l'aprenentatge realitzat
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treball en equip
 A22.2 Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treball en equip
 A23.2 Conèixer i aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
 A25 Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
 CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
 CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
 CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge