2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació als alumnes del programa, institucions i tutors. Activitats encaminades a prendre contacte i recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Funcions de la professora de pràctiques i tutors. Assegurança i protocol a seguir en cas d'accident.
Pràctiques clíniques L'alumne ha de realitzar una estada de 17 crèdits clínics en el lloc de pràctiques corresponent. Es durant a terme al llarg de 10 setmanes, 5 dies a la setmana i en l'horari que s'estableixi en relació amb el de la infermera tutora. Això pot incloure horari de nits. A les pràctiques en el SEM l'horari és de 12 hores a dies alterns.
L'aprenentatge a les diferents unitats clíniques capacita al estudians a assolir les competencies i habilitats establertes a l'assignatura teòrica i pràctica.
L'assistència és obligatoria al 100%
Sessions clíniques
Reunions en grups reduÍts d'alumnes dirigides pel professor on s'exposaran treballs, reflexions i situacions viscudes a la pràctica clínica.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Es el recull dels diferents treballs realitzats al llarg de les pràctiques. Es pretén
que l'alumne desenvolupi: la fonamentació del treball, les evidències
aportades, fonts documentals i la capacitat d'anàlisi i síntesi
Activitats d’auto seguiment Mitjançant les rúbriques d'avaluació, l'estudiant farà una autoavaluació del seu aorenentatge tenint en compte les competències de l'assignatura. Aquesta autoavaluació es farà a meitat del cicle de practiques (cinquena setmana) i al finalitzar-les.
Atenció personalitzada A petició de l'estudiant o del tutor/professor, es pot donar atenció individualitzada.