2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
CT3
CT4
CT6
CT7

Es farà una avaluació continuada i progressiva on es valorarà la consecució de les competències i objectius d’aprenentatge del programa de l’assignatura per part del professor, mitjançant l’observació directa i l’aplicació d’un instrument d’avaluació per mesurar els coneixements habilitat i actituds. A meitat del cicle de pràctiques l’alumne rebrà una avaluació qualitativa i farà una autoavaluació que s’utilitzarà per orientar l’alumne en el seu aprenentatge

La nota final de les pràctiques clíniques es distribuirà segons les següents proporcions:

45% Avaluació tutor/a pràctiques
25% Avaluació professor/a universitat: sessions i seminaris
25% Avaluació professor/a universitat: portafolis
5% Autoavaluació

100 %
Sessions clíniques
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
CT3
CT4
CT6
CT7
L'assistència a les sessions és obligatòria.
El pes a la nota de les sessions clíniques formarà part de la nota de pràctiques clíniques en la proporció especificada en la metodologia "Pràctiques Clíniques".
S’avaluarà la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat de reflexió, anàlisi i síntesi de les situacions treballades
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
A25
CT3
CT4
CT6
CT7

El pes a la nota de les activitats del portafolis formarà part de la nota de pràctiques clíniques en la proporció especificada en la metodologia "Pràctiques Clíniques".
S’avaluarà el lliurament puntual i acurat dels diferents elements que componen el portafoli. Es tindrà en compte la fonamentació del treball, les evidències aportades i fonts documentals, i la capacitat d’anàlisi i síntesi.
El portafolis ha d'estar al dia i el seu tancament serà el darrer dia de pràctiques.
Activitats d’auto seguiment
A4
A7
A8.3
A9
A15
A17.4
A17.6
A22.2
A23.2
A25
CT3
CT4
CT6
CT7
L'alumne es farà una autoavaluació del seu aprenentatge tenint en compte les competències de l'assignatura. Aquesta autoavaluació es farà a meitat del cicle de pràctiques (cinquena setmana) i al finalitzar-les.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà de manera continuada i tindrà com a base l'avaluació de la tutora/tutor i professora/or acadèmic de les pràctiques clíniques.

A meitat del període es farà una autoavaluació validada pel la /el seu tutora/or, la qual s'utilitzarà per donar orientacions concretes que ajudin a assolir els objectius d’aprenentatge.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, la  professora/or  i la tutora/or  faran una avaluació de l’alumne mitjançant la guia d'avaluació.

La nota final s'estableix a partir dels percentatges assignats en l'avaluació, sent necessari que tots estiguin superats per poder fer la mitjana ponderada.

És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de l'ensenyament d'infermeria (directiva 2013/55UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Noviembre de 2013).

La segona convocatòria de pràctiques serà per l’alumnat que no hagi assolit algun dels objectius o tinguin faltes d'assistència a les pràctiques clíniques (malaltia, etc.). La recuperació d'aquestes pràctiques es realitzarà en un període ad-hoc que estableixi la facultat i sempre que sigui possible. Es realitzaran abans de la qualificació de l'acta de l'assignatura. 

En cas de detectar-se situacions de plagi o suplantació de personalitat s’obrirà el corresponent expedient disciplinari

Degut a la situació de la COVID-19, el programa previst pot estar subjecte a possibles modificacions de les que s'informarà prèviament a través de la plataforma Moodle. Per poder realitzar les pràctiques clíniques és obligatori complimentar el document Declaració de l’estudiant envers la COVID-19.”