2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (Campus Baix Penedès) (2016)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
  A2 Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
  A3 Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació, i els mecanismes d'acció dels mateixos.
  A4 Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes derivats de la seva administració i consum.
  A5.1 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
  A5.2 Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
  A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
  A6 Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
  A7 Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
  A8.1 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes.
  A8.2 Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
  A8.3 Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
  A9 Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat.
  A10 Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
  A11 Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
  A12 Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.
  A13 Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a les persones ateses.
  A14 Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
  A15 Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
  A16.1 Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
  A16.2 Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primària de Salut.
  A16.3 Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
  A16.4 Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
  A16.5 Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
  A16.6 Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
  A16.7 Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
  A16.8 Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
  A17.1 Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les seves diferents fases.
  A17.2 Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
  A17.3 Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar la seva avaluació.
  A17.4 Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
  A17.5 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
  A17.6 Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
  A18.1 Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar proporcionant les cures necessàries en cada etapa.
  A18.2 Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
  A19.1 Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
  A19.2 Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.
  A19.3 Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seves manifestacions.
  A19.4 Analitzar les dades de valoració del nen, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden presentar-se.
  A19.5 Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els nens i els seus cuidadors.
  A19.6 Seleccionar les intervencions adreçades als nens i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.
  A19.7 Ser capaç de proporcionar educación per a la salut als pares o cuidadors primaris.
  A20 Comprendre els canvis associats al procés d'envellir i la seva repercussió en la salut. Identificar les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques i de formes de vida associades al procés d'envellir.
  A21 Conèixer els problemes de salut més freqüents en les persones grans. Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seva adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona gran.
  A22.1 Conèixer el sistema sanitari espanyol.
  A22.2 Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
  A22.3 Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.
  A23.1 Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.
  A23.2 Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família. Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
  A24 Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.
  A25 Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.
Type B Code Competences Transversal
  CT1 Use information in a foreign language effectively
  CT2 Manage information and knowledge by making efficient use of the information technologies
  CT3 Solve problems critically, creatively and innovatively in their academic field
  CT4 Work independently and as part of a team with responsibility and initiative
  CT5 Communicate information clearly and precisely to a variety of audiences
  CT6 Identify the learning process and the academic and professional orientation
  CT7 Apply ethical and socially responsible principles as a citizen and a professional
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional projectClarifications about competencies model

The competences model of the URV has been updated. The new model consists of the specific competences inherent to each degree, and the transversal competences, common to all degrees of the URV (which substitute the previous transversal and nuclear competences).

The current specific and transversal competences of this degree can be seen on this page. Even though the nuclear competences are also listed, these no longer apply, as they are integrated within the transversal competences.