2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Avaluació de les presentacions individuals i en grup de les lectures obligatòries. 10%
Resolució de problemes, exercicis Avaluació de la participació individual i en grup dels casos pràctics i problemes que es plantegin al llarg del curs. 10%
Treballs Avaluació dels treballs efectuats pels alumnes. 20%
Proves objectives de tipus test Avaluació de la prova individual en format tipus test. 60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per calcular la nota final, a les proves objectives s'ha d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10. L'entrega de treballs i pràctiques així com la realització dels examens és imprescindible per poder ser avaluat/da. En la segona convocatòria les proves objectives tindran un pes del 50%, la realització del treball un pes del 20% i l'entrega de les pràctiques un 30%. Igualment, per calcular la nota final, a les proves objectives s'ha d'assolir una nota mínima de 4 sobre 10. L'entrega de treballs i pràctiques així com la realització dels examens és imprescindible per poder ser avaluat/da.