2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 
Investigation in Nursing Science (2012)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Fer front als reptes dels sistemes de cuidatges avançats vigents que es troben en un moment de canvi amb la finalitat de cobrir les necessitats de la població i dels pacients quan sigui necessari i apropiat
  AC2 Respondre a les necessitats del pacient al llarg del cicle vital amb la planificació, prestació, avaluació i investigació dels programes individualitzats més adequats d’atenció, juntament amb el cuidador principal, la família i altres treballadors sanitaris o socials
  AC3 Garantir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals de la professió
  AC4 Aplicar teories d’infermeria a la pràctica professional i en el marc de la investigació
  AC5 Investigar accions de recolzament emocional i identificar situacions complexes
  AC6 Liderar, dirigir i coordinar institucions i equips en l’àmbit del cuidatge, prioritzant i gestionant el temps de forma eficient mentre s’aconsegueixen els estàndards de qualitat
  AC7 Elaborar publicacions i/o aportacions científiques derivades dels resultats de la investigació
  AC8 Participar en reunions d’investigació i presentar públicament resultats i informes d’investigació
  AC9 Valorar el risc i promocionar activament el benestar i la seguretat de l’equip de treball (inclús ell mateix)
  AC10 Aplicar els mètodes necessaris per a l’exercici de la docència en l’àmbit professional
  AC11 Liderar la gestió de cuidatges en el procés assistencial
  AC12 Aplicar les habilitats necessàries per a informar, educar, supervisar i mantenir unes relacions humanes efectives (incloent l’ús de les tecnologies amb pacients, famílies i grups socials) i investigar l’efectivitat d’aquestes habilitats
  AC13 Acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge i desenvolupament professional utilitzant l’avaluació i la investigació com a medi per a reflectir i millorar la seva actuació i augmentar la qualitat dels serveis prestats
  AC14 Identificar i resoldre problemes de salut actuals o potencials, mitjançant el mètode científic
  AC15 Produir nous coneixements i aplicar l’evidència científica en la pràctica professional per abordar les necessitats canviants de salut de la població
  AC16 Dissenyar i implementar projectes d’investigació
  AC17 Capacitat de dirigir equips o grups d’investigació
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Learning to learn
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  BC7 Sensitivity to environmental issues
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  CC2 Be advanced users of the information and communication technologies
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  CC6 Be able to define and develop their academic and professional project