2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Investigación en Ciencias de la Enfermería (2012)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Fer front als reptes dels sistemes de cuidatges avançats vigents que es troben en un moment de canvi amb la finalitat de cobrir les necessitats de la població i dels pacients quan sigui necessari i apropiat
  AC2 Respondre a les necessitats del pacient al llarg del cicle vital amb la planificació, prestació, avaluació i investigació dels programes individualitzats més adequats d’atenció, juntament amb el cuidador principal, la família i altres treballadors sanitaris o socials
  AC3 Garantir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals de la professió
  AC4 Aplicar teories d’infermeria a la pràctica professional i en el marc de la investigació
  AC5 Investigar accions de recolzament emocional i identificar situacions complexes
  AC6 Liderar, dirigir i coordinar institucions i equips en l’àmbit del cuidatge, prioritzant i gestionant el temps de forma eficient mentre s’aconsegueixen els estàndards de qualitat
  AC7 Elaborar publicacions i/o aportacions científiques derivades dels resultats de la investigació
  AC8 Participar en reunions d’investigació i presentar públicament resultats i informes d’investigació
  AC9 Valorar el risc i promocionar activament el benestar i la seguretat de l’equip de treball (inclús ell mateix)
  AC10 Aplicar els mètodes necessaris per a l’exercici de la docència en l’àmbit professional
  AC11 Liderar la gestió de cuidatges en el procés assistencial
  AC12 Aplicar les habilitats necessàries per a informar, educar, supervisar i mantenir unes relacions humanes efectives (incloent l’ús de les tecnologies amb pacients, famílies i grups socials) i investigar l’efectivitat d’aquestes habilitats
  AC13 Acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge i desenvolupament professional utilitzant l’avaluació i la investigació com a medi per a reflectir i millorar la seva actuació i augmentar la qualitat dels serveis prestats
  AC14 Identificar i resoldre problemes de salut actuals o potencials, mitjançant el mètode científic
  AC15 Produir nous coneixements i aplicar l’evidència científica en la pràctica professional per abordar les necessitats canviants de salut de la població
  AC16 Dissenyar i implementar projectes d’investigació
  AC17 Capacitat de dirigir equips o grups d’investigació
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Aprender a aprender.
  BC2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
  BC4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  BC5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  BC6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  BC7 Tener sensibilidad en temas medioambientales
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  CC2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  CC3 Gestionar la información y el conocimiento.
  CC4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  CC5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  CC6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.