2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursCinquè Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
7
9
1
4
0
0
2
MATEMÀTIQUES
1
7
9
1
4
0
0
3
ESTADÍSTICA
1
7
9
1
4
0
0
4
BIOLOGIA
1
7
9
1
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
7
9
1
4
0
0
7
GENÈTICA
1
7
9
1
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
1
7
9
1
4
0
0
9
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I
1
7
9
1
4
0
1
0
FONAMENTS DE COMPUTADORS
1
7
9
1
4
0
1
1
ANÀLISI MATEMÀTICA II
1
7
9
1
4
0
1
4
QUÍMICA I
1
7
9
1
4
0
1
5
QUÍMICA II
1
7
9
1
4
0
1
6
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II
1
7
9
1
4
0
1
7
FÍSICA I
1
7
9
1
4
0
1
8
FÍSICA II
1
7
9
1
4
1
0
1
MICROBIOLOGIA
1
7
9
1
4
1
0
2
QUÍMICA ORGÀNICA
1
7
9
1
4
1
0
3
EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
1
7
9
1
4
1
0
4
BIOINFORMÀTICA
1
7
9
1
4
1
0
5
ENZIMOLOGIA
1
7
9
1
4
1
0
6
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
1
7
9
1
4
1
0
7
BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
1
7
9
1
4
1
0
8
TERMODINÀMICA I CINÈTICA
1
7
9
1
4
1
0
9
CULTIUS CEL·LULARS
1
7
9
1
4
1
1
0
QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
1
7
9
1
4
1
1
1
ENGINYERIA BIOQUÍMICA
1
7
9
1
4
1
1
2
COMPUTADORS
1
7
9
1
4
1
1
3
PROGRAMACIÓ
1
7
9
1
4
1
1
4
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS
1
7
9
1
4
1
1
5
ESTRUCTURES DE DADES
1
7
9
1
4
0
1
2
MATEMÀTICA DISCRETA I
1
7
9
1
4
1
1
6
TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
1
7
9
1
4
1
1
7
BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
1
7
9
1
4
1
1
8
IMMUNOLOGIA
1
7
9
1
4
1
1
9
METABOLISME DE MICROORGANISMES
1
7
9
1
4
1
2
0
GENÈTICA MOLECULAR
1
7
9
1
4
1
2
1
TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
1
7
9
1
4
1
2
2
ENGINYERIA DE BIOREACTORS
1
7
9
1
4
1
2
3
PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
1
7
9
1
4
1
2
4
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
1
7
9
1
4
1
2
5
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
1
7
9
1
4
1
2
6
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
1
7
9
1
4
1
2
7
ANGLÈS TÈCNIC
1
7
9
1
4
1
2
8
FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS
1
7
9
1
4
1
3
2
BASES DE DADES
1
7
9
1
4
0
1
3
MATEMÀTICA DISCRETA II
1
7
9
1
4
1
2
9
ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
1
7
9
1
4
1
3
0
PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS
1
7
9
1
4
1
3
1
METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ
1
7
9
1
4
1
3
3
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS
1
7
9
1
4
1
3
4
ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS
1
7
9
1
4
1
3
5
INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
1
7
9
1
4
1
3
6
TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ
1
7
9
1
4
1
3
7
XARXES DE DADES
1
7
9
1
4
1
3
8
ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS
1
7
9
1
4
1
3
9
GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES
1
7
9
1
4
1
4
0
LLENGUATGES FORMALS
1
7
9
1
4
1
4
1
SEGURETAT EN XARXES
1
7
9
1
4
1
4
2
SISTEMES DISTRIBUÏTS
1
7
9
1
4
1
4
3
PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS
1
7
9
1
4
1
4
4
SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC
1
7
9
1
4
1
4
5
SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS
1
7
9
1
4
1
4
6
SISTEMES OBERTS
1
7
9
1
4
1
4
7
SISTEMES DE TEMPS REAL
1
7
9
1
4
1
4
8
APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES
1
7
9
1
4
1
4
9
MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
1
7
9
1
4
1
5
0
COMPILADORS
1
7
9
1
4
1
5
1
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
1
7
9
1
4
1
5
2
COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA
1
7
9
1
4
1
5
3
VISIÓ PER COMPUTADOR
1
7
9
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI)
1
7
9
1
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU II (G.B)
1
7
9
1
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES