2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  BIOLOGIA DE LA VINYA
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1: Introducció. La família Vitàcies i el gènere Vitis.


TEMA 2: Ampelografia.

TEMA 3: Reproducció de la vinya. El viver. Selecció clonal i sanitària.


TEMA 4: Cicle vegetatiu de la vinya.


TEMA 5: Cicle reproductor de la vinya.


TEMA 6: Factors que influeixen en la maduració del raïm.


TEMA 7: Factors del medi. El clima i sòls vitícoles.


TEMA 8: Fisiologia de la nutrició mineral en la vinya.


TEMA 9: Relacions hídriques a la vinya.

TEMA 10: Efecte de la canòpia en relació a la maduració i qualitat del raïm. Fotosíntesi
TEMA 1: Introducció. La família Vitàcies i el gènere Vitis.
1.1. Breu història de la vinya i del vi. La fil.loxera i les seves repercussions. 1.2. La família de les Vitàcies: Classificació sistemàtica. Característiques generals. Divisió. Origen. 1.3. El gènere Vitis. Les seccions Muscadina i Vitis (= Euvitis). Característiques generals. Classificació pràctica: les espècies americanes, euroasiàtiques i asiàtiques i les seves utilitats. Rol de les espècies americanes: els portaempelts. Els híbrids productors directes.

TEMA 2: Ampelografia.
2.1. Morfologia i anatomia de la vinya: la rel, el tronc i les branques, els brots i els sarments, les fulles, els circells, els borrons, les inflorescències i les flors, els raïms i les baies, les llavors. Fenologia de la vinya: els estadis fenològics. 2.2. Els caràcters ampelogràfics. Mètode ampelomètric de Galet. Codi ampelogràfic internacional de l’OIV. La identificació de les varietats.

TEMA 3: Reproducció de la vinya. El viver. Selecció clonal i sanitària.
3.1. Reproducció sexual i asexual. L’empelt. La multiplicació “in vitro”. 3.2. El treball en el viver. Parcel.les i instal.lacions auxiliars. Obtenció d’estaques, estaquetes i agulles. Conservació. Obtenció d’arrelats i de plantes empeltades. Categories i comercialització del material vegetal. 3.3. Heterogeneïtat genètica i sanitària del gènere Vitis. La millora vegetal. Mètodes de selecció: la selecció massal i la selecció clonal. Fases de la selecció clonal. 3.4. La millora sanitària de la vinya. Diagnosi i sanejament de les virosis. Característiques principals de les malalties víriques. La flavescència daurada.

TEMA 4: Cicle vegetatiu de la vinya.
4.1. Cicle biològic de la vinya. Cicle vegetatiu. El plor. La brotada. Factors que influeixen en la brotada. 4.2. El creixement. L’acrotonia i la dominància apical. Factors que influeixen en el creixement vegetatiu. 4.3. L’aturada del creixement. Factors que influeixen en l’aturada del creixement. El creixement de tardor. 4.4. L’agostament. Factors que influeixen l’agostament. La caiguda de fulles. 4.5. El repòs hivernal. La latència dels borrons. Factors que influeixen en la latència.

TEMA 5: Cicle reproductor de la vinya.
5.1. La iniciació floral: inducció i diferenciació floral. Fertilitat. Factors que influeixen en la iniciació floral. 5.2. El procés de la floració: esporogènesis i gametogènesis, antesi, pol.linització, fecundació i quallat. Anomalies en la fecundació. El quallat. 5.3. El procés de la fructificació: Fases del creixement de les baies. Metabolisme de les baies en la maduració. Tipus de Maduresa. La sobremaduració.

TEMA 6: Factors que influeixen en la maduració del raïm.
6.1.- Fisiologia de la maduració: Distribució dels fotosíntetitzats en el cep; Migració. 6.2.- Factors que incideixen en la maduració i composició del raïm. 6.3.- Factors del medi:- Temperatura.- Radiació/ versus canòpia.- Alimentació hídrica. - Sòl. Fertilitat; Disponibilitat d’aigua al sòl. 6.4.- Factors culturals - Control; Producció de raïm; Vigor -equilibri vegetació/collita; microclima del cep. 6.5.- Factors biològics. Fitoreguladors, genètics: varietat (i clons). 6.6.- Exemple: Influència de la varietat en la maduració i composició del raïm.

TEMA 7: Factors del medi. El clima i sòls vitícoles.
7.1.- Classificacions climàtiques. Clima mediterrani. Classificació de Thornthwaite. 7.2.- Conceptes de Macroclima, mesoclima, microclima. Mesoclima: Elements topogràfics i climàtics. Diagrames ombrotèrmics. 7.3.- Indexs bioclimàtics aplicats al cultiu de vinya: Winkler-Amerine, Huglin, Branas, Hidalgo. 7.4.- Època de maduració i adaptació de les varietats. 7.5.- Propietats físiques del sòl. Propietats químiques. 7.6.- Classificació del sòls. Formació dels sòls. Perfils edàfics. Classificació americana. 7.7.- Origen geològic dels sòls vitícoles. 7.8.- Sòl i qualitat del raïm.

TEMA 8: Fisiologia de la nutrició mineral en la vinya.
8.1.- Elements minerals. Macro i micronutrients. 8.2.- Absorció radicular: Rizodermis. Vies simplàtica i apoplàtica. Factors que condicionen l’absorció d’ions. 8.3.- Transport a nivell cel•lular. Moviment de l’aigua en la cêl•lula vegetal. Absorció passiva i activa. Tipus de transport. 8.4.- Elements minerals en el cep. Evolució en el cicle vegetatiu. 8.5.- Absorció de sals i regulació del pH cel•lular. Nitrats i amoni. Altres sals. 8.6.- Clorosi fèrrica. Mancances de K i Mg.

TEMA 9: Relacions hídriques a la vinya.
9.1.- Potencial Hídric. Potencial hídric del sòl. Perfils hídrics. Potencial hídric foliar. Variacions de potencial. 9.2.- Transpiració. Factors interns: control estomàtic. 9.3.- Factors del medi: Sòl, Retenció d’aigua; Clima temp, humitat, vent. Factors biològics. 9.4.- Repercusions de la manca o excés d’aigua en la planta i raïm. 9.5.- Irrigació en la vinya. Consideracions en l’aplicació del reg. 9.6.- Exemple. Influència del reg en la qualitat del raïm i del vi.

TEMA 10: Efecte de la canòpia en relació a la maduració i qualitat del raïm. Fotosíntesi