2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
15 15 30
Pràctiques a laboratoris
20 0 20
Pràctiques externes (de camp/sortides)
54 0 54
Treballs
0 80 80
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
5 10 15
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat