2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  ANÀLISI I CONTROL QUÍMIC ENOLÒGIC
   Contents
Topic Sub-topic
1. INTRODUCCIÓ A L’ANÀLISI QUÍMICA (I): Conceptes generals. Anàlisi qualitativa i quantitativa. Sistemàtica de l’anàlisi físico-química. Presa de mostra. Tractament de la mostra: Interferències. Mètodes de separació. Mesura analítica: Propietats, errors i mètodes de calibració. Anàlisi estadística dels resultats.
2. TÈCNIQUES DE L’ANÀLISI QUÍMICA (II): L’equilibri químic i la reacció analítica. Mètodes gravimètrics: Fonaments, utillatge i procediments. Mètodes volumètrics: Fonaments, utillatge i procediments. Mètodes instrumentals: Fonaments, classificació, instrumentació i procediments. Càlculs en química analítica.
3. INTRODUCCIÓ A l’ANÀLISI ENOLÒGICA: Conceptes generals. Mètodes oficials: O.I.V., C.E.E. i A.O.A.C. El laboratori enològic. Presa de mostra. Conservació i tractament de la mostra. Bibliografia especialitzada: Revistes i bases de dades.
4. GLÚCIDS: Sucres, pectines i gomes del most i del vi. Determinació dels sucres totals del most. Determinació dels sucres reductors del vi: Mètodes oficials i mètodes usuals. Determinació dels sucres per mètodes enzimàtics. Determinació del sucres per HPLC. Determinació de matèria col•loïdal. Determinació de l’extracte sec.
5. ÀCIDS: Els àcids del most i del vi: Acidesa total, acidesa volàtil i pH del vi. Determinació del pH. Determinació de l’acidesa total. Determinació de l’acidesa volàtil: Mètodes oficials i mètodes usuals. Determinació de l’àcid tartàric. Determinació enzimàtica dels àcids màlic, làctic i cítric. Determinació dels àcids del vi per HPLC. Determinació dels àcids màlic i làctic per cromatografia plana.
6. ALCOHOLS: Els alcohols del vi. Determinació del grau alcohòlic: Mètodes oficials i mètodes usuals Determinació química del l’etanol. Determinació del metanol per GC i per colorimetria. Determinació del glicerol i butanodiol per mètodes cromatogràfics i colorimètrics. Determinació d’alcohols per mètodes enzimàtics. Determinació per GC del alcohols superiors del vi.
7. MATÈRIA MINERAL: Matèria mineral del most i del vi. Determinació de les cendres i de l’alcalinitat de las cendres. Determinació de clorurs, sulfats, fosfats i fluorurs. Determinació de potassi, sodi, calci, magnesi, coure i ferro.
8. COMPOSTOS POLIFENÒLICS: Compostos polifenòlics del most i del vi. Color del vi: Paràmetres cromàtics. Determinació dels polifenols totals. Determinació d’àcids fenols, antocianines, catequines i tanins. Caracterizació espectrofotomètrica dels compostos polifenòlics.
9. ADDITIUS: Antisèptics i antioxidants. Determinació del diòxid de sofre total i lliure. Càlcul del diòxid de sofre molecular. Determinació dels àcids ascòrbic i sòrbic.
10. ALTRES COMPOSTOS DEL VI: Determinació del nitrogen total i del nitrogen assimilable. Determinació de cianurs. Determinació de l’acetaldehid. Determinació d’acetat d’etil. Determinació de terpens totals. Determinació de gasos: Oxigen i diòxid de carboni.
11. DESTIL.LATS I DE VINAGRES: Mètodes per a la caracterització i el control de qualitat dels destil.lats i dels vinagres.
12. CONTROL DE QUALITAT: Control de maduració. Estat sanitari de la verema: Assaig de la lacasse i determinació per HPLC. Control de la fermentació. Control de l’estabilitat del vi: Estabilitat proteica, tartàrica, metàlica i oxidativa. Caracterització de precipitats i solatges. Control de la criança del vi. Control de qualitat de material enològic. Còdex enològic.