2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTICUM
   Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries No hi ha cap
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
Estada de pràctiques Per poder cursar l’assignatura Pràcticum és recomanable haver superat les següents
assignatures de primer curs de la Llicenciatura en Enologia: Enologia General,
Viticultura, Pràctiques Integrades Enològiques i Pràctiques Integrades de Viticultura.
Els alumnes que cursin l’assignatura Pràcticum hauran de realitzar una estada en un
celler d’un mínim de 225 hores de treball real, i s’hauran d’adaptar en tot moment als
horaris de treball de cada celler.
Un cop finalitzada l’estada en pràctiques, l’alumne/a haurà de presentar una memòria al
tutor/a 8 dies hàbils abans la data límit establerta en la Guia Docent. Es podrà enviar la
memòria mitjançant correu electrònic al tutor/a. En cas on l’alumne/a no pugui remetre
la memòria al tutor/a a la data fixada, el tutor/a hauria de fer constar-ho a la fitxa de
seguiment.
Un cop finalitzada el seguiment de la memòria pel tutor/a, l’alumne/a haurà de presentar
a la secretaria de la Facultat d’Enologia, abans de les 14 hores de la data límit establerta
en la Guia Docent:
1) Tres còpies de la memòria, que ha d’incloure una descripció detallada del
treball desenvolupat durant la seva estada al celler
2) La fitxa de seguiment del tutor/a
3) En un sobre tancat, el full d’avaluació de la seva estada en pràctiques
omplert per la persona de contacte de l’empresa.
Un cop finalitzat el termini de presentació de les memòries, el coordinador del tribunal
farà publica i ratificarà la data de l’examen oral esmentada a la guia docent així com
l’ordre de les defenses orals dels alumnes acceptats. Aquells alumnes que pel que fareferència els punts 1, 2 I 3 anteriors, no hagin presentat tota la documentació
correctament, seran exclosos de la convocatòria.
Treballs de pràctiques externes
Relació amb el tutor de pràctiques intern
Relació amb el tutor de pràctiques extern
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes