2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Grado de Enologia
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a l'enologia.
  A3 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic.
  A4 Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
  A5 Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així com d'instal•lacions vitivinícoles.
  A6 Participar en programes d'investigació vitivinícola.
  A7 Ser capaç de fer produir i recol•lectar raïm de qualitat en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris.
  A8 Ser capaç de realitzar la transformació d'aquest raïm en vi en funció del tipus de producte buscat, dels imperatius reglamentaris i d'higiene.
  A9 Ser capaç d'utilitzar els seus coneixements sobre la composició química del vi i la seva evolució per a dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
  A10 Ser capaç de triar les anàlisis adaptades al control o respondre a un problema donat, realitzar-les o fer realitzar-les, interpretar els resultats i donar els consells i prescripcions necessàries.
  A11 Ser capaç de produir raïm, elaborar vins i productes derivats respectant la reglamentació nacional, comunitària i internacional.
  A12 Ser capaç d'administrar i dirigir el conjunt de la qualitat d'una empresa vitivinícola.
  A13 Ser capaç de dirigir una empresa vitivinícola.
  A14 Ser capaç de participar a la concepció o a la renovació d'una sala de vinificació i d'embotellament, a investigacions tecnològiques i experimentacions sobre nous equips o productes enològics.
  A15 Ser capaç de participar al conjunt de les activitats dintre una empresa de productes derivats de la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'enologia.
  B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  B7 Tener sensibilidad en temas medioambientales
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.