2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Holder in Degree in Oenology
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a l'enologia.
  A3 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic.
  A4 Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia, climatologia i viticultura.
  A5 Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així com d'instal•lacions vitivinícoles.
  A6 Participar en programes d'investigació vitivinícola.
  A7 Ser capaç de fer produir i recol•lectar raïm de qualitat en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris.
  A8 Ser capaç de realitzar la transformació d'aquest raïm en vi en funció del tipus de producte buscat, dels imperatius reglamentaris i d'higiene.
  A9 Ser capaç d'utilitzar els seus coneixements sobre la composició química del vi i la seva evolució per a dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
  A10 Ser capaç de triar les anàlisis adaptades al control o respondre a un problema donat, realitzar-les o fer realitzar-les, interpretar els resultats i donar els consells i prescripcions necessàries.
  A11 Ser capaç de produir raïm, elaborar vins i productes derivats respectant la reglamentació nacional, comunitària i internacional.
  A12 Ser capaç d'administrar i dirigir el conjunt de la qualitat d'una empresa vitivinícola.
  A13 Ser capaç de dirigir una empresa vitivinícola.
  A14 Ser capaç de participar a la concepció o a la renovació d'una sala de vinificació i d'embotellament, a investigacions tecnològiques i experimentacions sobre nous equips o productes enològics.
  A15 Ser capaç de participar al conjunt de les activitats dintre una empresa de productes derivats de la vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'enologia.
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project