2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Quart Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a
l'enologia.
RA1Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Saber interpretar dades i resultats experimentals.
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Conèixer les bases de la química nuclear.
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A3Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic.
RA1Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA28Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA29Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A4Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia,
climatologia i viticultura.
RA1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A5Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així
com d'instal•lacions vitivinícoles.
RA1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A6Participar en programes d'investigació vitivinícola.
RA1Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A7Ser capaç de fer produir i recol•lectar raïm de qualitat en funció del tipus de producte buscat
i dels imperatius reglamentaris.
RA1Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10 Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A8Ser capaç de realitzar la transformació d'aquest raïm en vi en funció del tipus de producte
buscat, dels imperatius reglamentaris i d'higiene.
RA1Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.
    RA6 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen en
el procés d'elaboració de vins i productes derivats
    RA8 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen en
el procés d'elaboració de vins i productes derivats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels criteris necessaris per realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi i
productes derivats.
    RA9 - Disposar dels criteris necessaris per realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi i
productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.
    RA10 - Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Disposar dels criteris necessaris que permetin, o no, assumir el risc de l’ús de raïm infectat
per fongs pel consum humà.
    RA11 - Disposar dels criteris necessaris que permetin, o no, assumir el risc de l’ús de raïm infectat
per fongs pel consum humà.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos
    RA13 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.
    RA14 - Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A9Ser capaç d'utilitzar els seus coneixements sobre la composició química del vi i la seva
evolució per a dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
RA1Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi
    RA2 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA4 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA5 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats
    RA6 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    RA8 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA9 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.
    RA10 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    RA11 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Motivar l'interès cap a les línies d'investigació actuals de la química enològica
    RA12 - Motivar l'interès cap a les línies d'investigació actuals de la química enològica

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).
    RA13 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa al celler.
    RA14 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa al celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic
    RA15 - Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.
    RA16 - Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A10Ser capaç de triar les anàlisis adaptades al control o respondre a un problema donat,
realitzar-les o fer realitzar-les, interpretar els resultats i donar els consells i prescripcions
necessàries.
RA1Adquirir un sentit crític en la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura.
    RA1 - Adquirir un sentit crític en la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA3 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    RA4 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    RA5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA6 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    RA8 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    RA9 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA10 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi.
    RA11 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.
    RA12 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del serctor
vitivinícola.
    RA13 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del serctor
vitivinícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Conèixer els fonaments bàsics de l'espectroscòpia UV-Visible, d'infrarroig, de ressonància
magnètica nuclear i l'espectrometria de masses
    RA14 - Conèixer els fonaments bàsics de l'espectroscòpia UV-Visible, d'infrarroig, de ressonància
magnètica nuclear i l'espectrometria de masses

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic
    RA15 - Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.
    RA16 - Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Elaboració dels punts crítics d'un procés o projecte
    RA17 - Elaboració dels punts crítics d'un procés o projecte

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Disposar de l'informació necessària per a coneixer les diferents tècniques d'identificació
d'organismes vegetals (Vitis vinifera)
    RA18 - Disposar de l'informació necessària per a coneixer les diferents tècniques d'identificació
d'organismes vegetals (Vitis vinifera)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Disposar de la capacitat de coneixer varietats i portaempelts
    RA19 - Disposar de la capacitat de coneixer varietats i portaempelts

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Disposar dels coneixements necessaris per saber com es diferencien les varietats i els clons
    RA20 - Disposar dels coneixements necessaris per saber com es diferencien les varietats i els clons

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Disposar dels criteris adients per a coneixer les aptituds dels principals portaempelts i de les
principals varietats
    RA21 - Disposar dels criteris adients per a coneixer les aptituds dels principals portaempelts i de les
principals varietats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Conèixer processos de fabricació de productes on els microorganismes juguen un paper principal
    RA22 - Conèixer processos de fabricació de productes on els microorganismes juguen un paper principal

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA23Produir a nivel de laboratori productes alimentaris (pa, productes càrnics, iogurt i kèfir) que
tenen una etapa de fermentació en el seu procés d'elaboració
    RA23 - Produir a nivel de laboratori productes alimentaris (pa, productes càrnics, iogurt i kèfir) que
tenen una etapa de fermentació en el seu procés d'elaboració

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA24Conèixer d'una manera pràctica les operacions bàsiques que intervendran en el procés
d'elaboració dels diferents productes
    RA24 - Conèixer d'una manera pràctica les operacions bàsiques que intervendran en el procés
d'elaboració dels diferents productes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA25Apendre a treballar amb diferent formulacions (combinació d'ingredients) i de condicions
d'operació
    RA25 - Apendre a treballar amb diferent formulacions (combinació d'ingredients) i de condicions
d'operació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA26Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.
    RA26 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA27Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques
    RA27 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A11Ser capaç de produir raïm, elaborar vins i productes derivats respectant la reglamentació
nacional, comunitària i internacional.
RA1Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    RA1 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA2 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    RA3 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA4 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos)
    RA6 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA8 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos
    RA9 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats
    RA10 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA11 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    RA12 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.
    RA13 - Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    RA14 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    RA15 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic
    RA16 - Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Conèixer la legislació vitivinícola espanyola
    RA17 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Conèixer la legislació vitivinícola comunitària
    RA18 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A12Ser capaç d'administrar i dirigir el conjunt de la qualitat d'una empresa vitivinícola.
RA1Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.
    RA2 - Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    RA3 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Conèixer i aplicar els sistemes de gestió de la qualitat i de la seguretat de la indústria
vitivinícola
    RA4 - Conèixer i aplicar els sistemes de gestió de la qualitat i de la seguretat de la indústria
vitivinícola

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA6 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos...)
    RA8 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos...)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).
    RA9 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.
    RA10 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A13Ser capaç de dirigir una empresa vitivinícola.
RA1Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    RA1 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    RA2 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    RA3 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.
    RA4 - Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Conèixer l’estructura mundial del sector vitivinícola
    RA5 - Conèixer l’estructura mundial del sector vitivinícola

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar dels coneixements necessaris per definir una estratègia de posicionament d’un producte
vitivinícola i com organitzar-ho en el marc d’una estructura empresarial.
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per definir una estratègia de posicionament d’un producte
vitivinícola i com organitzar-ho en el marc d’una estructura empresarial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A14Ser capaç de participar a la concepció o a la renovació d'una sala de vinificació i
d'embotellament, a investigacions tecnològiques i experimentacions sobre nous equips o productes
RA1Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.
    RA2 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA3 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    RA4 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA5 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA6 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA8 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
A15Ser capaç de participar al conjunt de les activitats dintre una empresa de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
RA1Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA2 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    RA4 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)
    RA5 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,
    RA7 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi
    RA8 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    RA9 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Disposar dels criteris necessaris per a relitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a relitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.
    RA11 - Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    RA12 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA13Conèixer el valor del vi com un aliment i els problemes associats amb un consum excessiu
    RA13 - Conèixer el valor del vi com un aliment i els problemes associats amb un consum excessiu

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Disposar dels critèris científics per revaloritzar els residus que contenen compostos fenòlics
    RA14 - Disposar dels critèris científics per revaloritzar els residus que contenen compostos fenòlics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Conèixer la geografia vitivinícola espanyola i mundial, tant a nivell de territori com de
productes produïts, sent capaç de distingir a grans trets els vins de diferents regions.
    RA15 - Conèixer la geografia vitivinícola espanyola i mundial, tant a nivell de territori com de
productes produïts, sent capaç de distingir a grans trets els vins de diferents regions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA16Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.
    RA16 - Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA17Conèixer la professió d'enòleg i els seus reptes més importants.
    RA17 - Conèixer la professió d'enòleg i els seus reptes més importants.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA18Identifica noves oportunitats de desenvolupament de modalitats i productes turístics en un entorn
dinàmic de canvi social i de les preferències de demanda
    RA18 - Identifica noves oportunitats de desenvolupament de modalitats i productes turístics en un entorn
dinàmic de canvi social i de les preferències de demanda

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA19Relaciona el desenvolupament de nous productes amb les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies de la informació i comunicació
    RA19 - Relaciona el desenvolupament de nous productes amb les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies de la informació i comunicació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA20Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics específics
    RA20 - Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics específics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA21Té capacitat per a gestionar projectes tècnics i professionals de desenvolupament de productes en
àmbits innovadors
    RA21 - Té capacitat per a gestionar projectes tècnics i professionals de desenvolupament de productes en
àmbits innovadors

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA22Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics emergents
    RA22 - Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics emergents

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B1Aprendre a aprendre.
RA1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    RA1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Comprèn els elements que composen una disciplina
    RA4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    RA7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'enologia.
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    RA6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    RA7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    RA8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Troba la solució adequada
    RA9 - Troba la solució adequada

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    RA10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Identifica els resultats de la innovació
    RA5 - Identifica els resultats de la innovació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    RA7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    RA9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    RA15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    RA2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    RA3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    RA4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    RA5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    RA7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    RA9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    RA12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    RA7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    RA8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    RA10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    RA3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    RA5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    RA6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Fa presentacions interessants i convincents
    RA9 - Fa presentacions interessants i convincents

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B7Tenir sensibilització en temes mediambientals.
RA1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    RA1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    RA5 - Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions
    RA6 - Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves
implicacions

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Coneix i avalua els riscs pel medi dels diferents tipus de fitosanitaris
    RA10 - Coneix i avalua els riscs pel medi dels diferents tipus de fitosanitaris

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA11És capaç de trobar alternatives a les aplicacions que puguin comportar riscs pel medi
    RA11 - És capaç de trobar alternatives a les aplicacions que puguin comportar riscs pel medi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA12Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    RA12 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
B8Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    RA6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    RA7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    RA8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU