2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Fourth Year
Competence/
Learning outcomes
1
9
2
1
4
3
0
1
BACHELOR'S THESIS
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
LO1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    LO3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    LO6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    LO7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    LO8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    LO9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    LO10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    LO11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    LO12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    LO13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    LO14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    LO15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO16Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    LO16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO17Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    LO17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO18Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    LO18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO19Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    LO19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO20Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO21Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    LO21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO22Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    LO22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO23Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    LO23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO24Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    LO24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO25Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    LO25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a
l'enologia.
LO1Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    LO1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    LO2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.
    LO3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    LO4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    LO5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi
    LO6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    LO7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.
    LO8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    LO9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    LO11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    LO12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    LO13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Saber interpretar dades i resultats experimentals.
    LO14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    LO15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO16Conèixer les bases de la química nuclear.
    LO16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO17Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura
    LO17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO18Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    LO18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO19Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi
    LO19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO20Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats
    LO20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO21Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.
    LO21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A3Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic.
LO1Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.
    LO1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    LO2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    LO3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.
    LO4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    LO5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat
    LO6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.
    LO7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.
    LO8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    LO9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.
    LO10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    LO11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    LO12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    LO13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    LO14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    LO15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO16Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    LO16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO17Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    LO17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO18Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.
    LO18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO19Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    LO19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO20Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    LO20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO21Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    LO21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO22Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    LO22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO23Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes
    LO23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO24Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial
    LO24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO25Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    LO25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO26Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    LO26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO27Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.
    LO27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO28Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.
    LO28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO29Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques
    LO29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214301/BACHELOR'S THESIS
A4Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia,
climatologia i viticultura.
LO1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    LO1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic
    LO2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.
    LO3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.
    LO4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.
    LO5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.
    LO6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A5Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així
com d'instal•lacions vitivinícoles.
LO1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    LO1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos
    LO2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    LO3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi
    LO4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    LO5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura
    LO6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.
    LO7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A6Participar en programes d'investigació vitivinícola.
LO1Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    LO1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors
    LO2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics
    LO3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació
    LO4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques
    LO5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).
    LO6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214301/BACHELOR'S THESIS
A7Ser capaç de fer produir i recol•lectar raïm de qualitat en funció del tipus de producte buscat
i dels imperatius reglamentaris.
LO1Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    LO1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic
    LO2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    LO3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    LO4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    LO5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    LO6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    LO7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    LO8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)
    LO9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10 Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.
    LO10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura
    LO11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta
    LO12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler
    LO13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214301/BACHELOR'S THESIS
A8Ser capaç de realitzar la transformació d'aquest raïm en vi en funció del tipus de producte
buscat, dels imperatius reglamentaris i d'higiene.
LO1Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    LO1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    LO2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    LO3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)
    LO4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).
    LO5 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.
    LO6 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    LO7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen en
el procés d'elaboració de vins i productes derivats
    LO8 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen en
el procés d'elaboració de vins i productes derivats

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels criteris necessaris per realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi i
productes derivats.
    LO9 - Disposar dels criteris necessaris per realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi i
productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.
    LO10 - Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Disposar dels criteris necessaris que permetin, o no, assumir el risc de l’ús de raïm infectat
per fongs pel consum humà.
    LO11 - Disposar dels criteris necessaris que permetin, o no, assumir el risc de l’ús de raïm infectat
per fongs pel consum humà.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    LO12 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos
    LO13 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.
    LO14 - Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A9Ser capaç d'utilitzar els seus coneixements sobre la composició química del vi i la seva
evolució per a dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
LO1Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    LO1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi
    LO2 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    LO3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    LO4 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    LO5 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats
    LO6 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    LO7 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    LO8 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO9 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.
    LO10 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    LO11 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Motivar l'interès cap a les línies d'investigació actuals de la química enològica
    LO12 - Motivar l'interès cap a les línies d'investigació actuals de la química enològica

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).
    LO13 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa al celler.
    LO14 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa al celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic
    LO15 - Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO16Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.
    LO16 - Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A10Ser capaç de triar les anàlisis adaptades al control o respondre a un problema donat,
realitzar-les o fer realitzar-les, interpretar els resultats i donar els consells i prescripcions
necessàries.
LO1Adquirir un sentit crític en la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura.
    LO1 - Adquirir un sentit crític en la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    LO2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    LO3 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    LO4 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    LO5 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    LO6 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    LO7 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    LO8 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    LO9 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    LO10 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi.
    LO11 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.
    LO12 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del serctor
vitivinícola.
    LO13 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del serctor
vitivinícola.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Conèixer els fonaments bàsics de l'espectroscòpia UV-Visible, d'infrarroig, de ressonància
magnètica nuclear i l'espectrometria de masses
    LO14 - Conèixer els fonaments bàsics de l'espectroscòpia UV-Visible, d'infrarroig, de ressonància
magnètica nuclear i l'espectrometria de masses

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic
    LO15 - Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO16Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.
    LO16 - Saber decidir quina és la tècnica més adient per resoldre un problema concret de determinació
estructural de compostos orgànics d'interés enològic.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO17Elaboració dels punts crítics d'un procés o projecte
    LO17 - Elaboració dels punts crítics d'un procés o projecte

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO18Disposar de l'informació necessària per a coneixer les diferents tècniques d'identificació
d'organismes vegetals (Vitis vinifera)
    LO18 - Disposar de l'informació necessària per a coneixer les diferents tècniques d'identificació
d'organismes vegetals (Vitis vinifera)

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO19Disposar de la capacitat de coneixer varietats i portaempelts
    LO19 - Disposar de la capacitat de coneixer varietats i portaempelts

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO20Disposar dels coneixements necessaris per saber com es diferencien les varietats i els clons
    LO20 - Disposar dels coneixements necessaris per saber com es diferencien les varietats i els clons

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO21Disposar dels criteris adients per a coneixer les aptituds dels principals portaempelts i de les
principals varietats
    LO21 - Disposar dels criteris adients per a coneixer les aptituds dels principals portaempelts i de les
principals varietats

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO22Conèixer processos de fabricació de productes on els microorganismes juguen un paper principal
    LO22 - Conèixer processos de fabricació de productes on els microorganismes juguen un paper principal

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO23Produir a nivel de laboratori productes alimentaris (pa, productes càrnics, iogurt i kèfir) que
tenen una etapa de fermentació en el seu procés d'elaboració
    LO23 - Produir a nivel de laboratori productes alimentaris (pa, productes càrnics, iogurt i kèfir) que
tenen una etapa de fermentació en el seu procés d'elaboració

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO24Conèixer d'una manera pràctica les operacions bàsiques que intervendran en el procés
d'elaboració dels diferents productes
    LO24 - Conèixer d'una manera pràctica les operacions bàsiques que intervendran en el procés
d'elaboració dels diferents productes

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO25Apendre a treballar amb diferent formulacions (combinació d'ingredients) i de condicions
d'operació
    LO25 - Apendre a treballar amb diferent formulacions (combinació d'ingredients) i de condicions
d'operació

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO26Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.
    LO26 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO27Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques
    LO27 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214301/BACHELOR'S THESIS
A11Ser capaç de produir raïm, elaborar vins i productes derivats respectant la reglamentació
nacional, comunitària i internacional.
LO1Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    LO1 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    LO2 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    LO3 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    LO4 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    LO5 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos)
    LO6 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos)

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).
    LO7 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    LO8 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos
    LO9 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats
    LO10 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO11 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    LO12 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.
    LO13 - Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    LO14 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    LO15 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO16Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic
    LO16 - Conèixer l'aplicabilitat de les tècniques anteriors en l'àmbit enològic

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO17Conèixer la legislació vitivinícola espanyola
    LO17 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO18Conèixer la legislació vitivinícola comunitària
    LO18 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19214301/BACHELOR'S THESIS
A12Ser capaç d'administrar i dirigir el conjunt de la qualitat d'una empresa vitivinícola.
LO1Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,
    LO1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.
    LO2 - Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    LO3 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Conèixer i aplicar els sistemes de gestió de la qualitat i de la seguretat de la indústria
vitivinícola
    LO4 - Conèixer i aplicar els sistemes de gestió de la qualitat i de la seguretat de la indústria
vitivinícola

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    LO5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    LO6 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència
    LO7 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos...)
    LO8 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos...)

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).
    LO9 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.
    LO10 - Identificar els punts crítics en l'elaboració de vins escumosos i saber com controlar-los.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A13Ser capaç de dirigir una empresa vitivinícola.
LO1Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    LO1 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    LO2 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    LO3 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.
    LO4 - Disposar de coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de vinya i vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Conèixer l’estructura mundial del sector vitivinícola
    LO5 - Conèixer l’estructura mundial del sector vitivinícola

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar dels coneixements necessaris per definir una estratègia de posicionament d’un producte
vitivinícola i com organitzar-ho en el marc d’una estructura empresarial.
    LO6 - Disposar dels coneixements necessaris per definir una estratègia de posicionament d’un producte
vitivinícola i com organitzar-ho en el marc d’una estructura empresarial.

19214301/BACHELOR'S THESIS
A14Ser capaç de participar a la concepció o a la renovació d'una sala de vinificació i
d'embotellament, a investigacions tecnològiques i experimentacions sobre nous equips o productes
LO1Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO1 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.
    LO2 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    LO3 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    LO4 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    LO5 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    LO6 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO7 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    LO8 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)
    LO9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)

19214301/BACHELOR'S THESIS
A15Ser capaç de participar al conjunt de les activitats dintre una empresa de productes derivats de la
vinya o del vi, o altres begudes fermentades.
LO1Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    LO1 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    LO2 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    LO3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.
    LO4 - Disposar dels coneixements necessaris per a l'estabilització, filtració i embotellat del vi.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)
    LO5 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos,)

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).
    LO6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes).

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,
    LO7 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos,

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi
    LO8 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    LO9 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Disposar dels criteris necessaris per a relitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    LO10 - Disposar dels criteris necessaris per a relitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.
    LO11 - Conèixer amb precissió terminològica els conceptes bàsics de l'economia de l'empresa. Analitzar
i avaluar les característiques econòmiques de l'empresa. Poder aplicar les tècniques i mètodes
principals de la gestió d'empresa.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.
    LO12 - Conèixer els principis del màrqueting. Adquirir els coneixements necessaris a les tècniques de
comuinicació, promoció i distribució dels vins d'una empresa.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO13Conèixer el valor del vi com un aliment i els problemes associats amb un consum excessiu
    LO13 - Conèixer el valor del vi com un aliment i els problemes associats amb un consum excessiu

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Disposar dels critèris científics per revaloritzar els residus que contenen compostos fenòlics
    LO14 - Disposar dels critèris científics per revaloritzar els residus que contenen compostos fenòlics

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Conèixer la geografia vitivinícola espanyola i mundial, tant a nivell de territori com de
productes produïts, sent capaç de distingir a grans trets els vins de diferents regions.
    LO15 - Conèixer la geografia vitivinícola espanyola i mundial, tant a nivell de territori com de
productes produïts, sent capaç de distingir a grans trets els vins de diferents regions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO16Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.
    LO16 - Conèixer l'enologia i viticultura en els seus aspectes històrics, socials i sanitaris.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO17Conèixer la professió d'enòleg i els seus reptes més importants.
    LO17 - Conèixer la professió d'enòleg i els seus reptes més importants.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO18Identifica noves oportunitats de desenvolupament de modalitats i productes turístics en un entorn
dinàmic de canvi social i de les preferències de demanda
    LO18 - Identifica noves oportunitats de desenvolupament de modalitats i productes turístics en un entorn
dinàmic de canvi social i de les preferències de demanda

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO19Relaciona el desenvolupament de nous productes amb les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies de la informació i comunicació
    LO19 - Relaciona el desenvolupament de nous productes amb les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies de la informació i comunicació

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO20Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics específics
    LO20 - Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics específics

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO21Té capacitat per a gestionar projectes tècnics i professionals de desenvolupament de productes en
àmbits innovadors
    LO21 - Té capacitat per a gestionar projectes tècnics i professionals de desenvolupament de productes en
àmbits innovadors

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO22Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics emergents
    LO22 - Coneix les especificitats de planificació i gestió de productes turístics emergents

19214301/BACHELOR'S THESIS
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19214301/BACHELOR'S THESIS
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'enologia.
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19214301/BACHELOR'S THESIS
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO15Apply innovative techniques and obtain results.
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19214301/BACHELOR'S THESIS
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO1Manage and organize their work and time as scheduled.
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Present results before the stipulated deadlines.
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Use data to take correct decisions.
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Suggest ways of improving the quality of work.
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Take correct decisions confidently, consistently and systematically.
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19214301/BACHELOR'S THESIS
B5Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
LO1Identify the group’s objectives as their own.
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Act constructively to deal with any conflicts in the team.
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Take an interest in the importance of the group’s activity.
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19214301/BACHELOR'S THESIS
B6Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a
specific technical field
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Use other media to support the message of their presentations.
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Reply to the questions that they are asked.
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Volunteer to make the necessary presentations in public.
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Make interesting and persuasive presentations.
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19214301/BACHELOR'S THESIS
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Coneix i avalua els riscs pel medi dels diferents tipus de fitosanitaris
    LO10 - Coneix i avalua els riscs pel medi dels diferents tipus de fitosanitaris

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO11És capaç de trobar alternatives a les aplicacions que puguin comportar riscs pel medi
    LO11 - És capaç de trobar alternatives a les aplicacions que puguin comportar riscs pel medi

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO12Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions
    LO12 - Conèixer les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i
l'avaluació de solucions

19214301/BACHELOR'S THESIS
B8Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
LO5Plan to evaluate the results of the project.
    LO5 - Plan to evaluate the results of the project.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.
    LO6 - Base their description of the context of the project on evidence and facts, and be aware of the
legal and economic resources required to carry the project into effect.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO7Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.
    LO7 - Ensure that the objectives of projects are consistent with the needs detected in the context.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO8Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.
    LO8 - Estimate the efficacy and efficiency of the actions carried out, and take advantage of all the
resources at their disposal.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO9Plan monitoring mechanisms.
    LO9 - Plan monitoring mechanisms.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO10Identify possible risks inherent to projects
    LO10 - Identify possible risks inherent to projects

19214301/BACHELOR'S THESIS
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

19214301/BACHELOR'S THESIS
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

19214301/BACHELOR'S THESIS
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

19214301/BACHELOR'S THESIS
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19214301/BACHELOR'S THESIS
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

19214301/BACHELOR'S THESIS
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

19214301/BACHELOR'S THESIS