2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE BIOLOGIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A1
A2
Avaluació continuada. Tres proves mixtes parcials al llarg del 1er quadrimestre que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives curtes o tipus test del contingut de les sessions magistrals i seminaris de l'assignatura. Els dos primers exàmens parcials valen el 50% i el tercer examen parcial el 50% 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de superar l'assignatura en primera convocatòria s'hauran d'aprovar amb una nota mínima de 4.5 les tres proves mixtes que inclou l'assignatura.

En cas de no superar l'avaluació continuada cal anar a segona convocatòria on s'hauran de recuperar cadascuna de les parts suspeses amb una nota mínima de 5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.