2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF BIOLOGY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Mixed tests
A1
A2
Avaluació continuada. Dues proves mixtes parcials al llarg del 1er quadrimestre que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives curtes o tipus test del contingut de les sessions magistrals i seminaris de l'assignatura. Els dos exàmens parcials valen el 50% cadascuna 100%
Others  
 
Other comments and second call

Per tal de superar l'assignatura en primera convocatòria s'hauran d'aprovar amb una nota mínima de 4.5 les dues proves mixtes que inclou l'assignatura.

En cas de no superar l'avaluació continuada cal anar a segona convocatòria on s'hauran de recuperar cadascuna de les parts suspeses amb una nota mínima de 4,5. La nota mitjana final per aprovar l'assignatura ha de ser de 5.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.