2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  PLANT PHYSIOLOGY AND PRACTICALS IN BIOLOGY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A2
PRÀCTIQUES:
Avaluació de la llibreta de laboratori
Examen test / convencional
Avaluació de la memòria de pràctiques
Mixed tests
A1
A2
TEORIA:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)

SEMINARIS:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)
70%
Others  
 
Other comments and second call


Per APROVAR aquesta assignatura cal que cadascuna de les parts de les que consta (TEORIA i SEMINARIS ), estiguin aprovades per separat. Caldrà com a nota mínima de 4/10 per a fer promig amb les altres parts i la nota final li ha de sortir com a mínim de 5/10. Si un alumne no es capaç d'aprovar l'assignatura, se li guardaran les parts aprovades, 1 any.

Els alumnes que no superin la 1ª convocatòria d'examen tindran una altra possibilitat en la 2ª convocatoria. Aquesta consistirà en la realització d'un Examen test i/o Examen oral (col.loqui).

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.