2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
PRÀCTIQUES:
Avaluació de la llibreta de laboratori
Examen test / convencional
Avaluació de la memòria de pràctiques
40%
Proves mixtes
A1
A2
TEORIA:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)

SEMINARIS:
Examen test i/o Examen oral (col.loqui)
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Aquesta assigantura consta de dues parts ben diferenciades: el BLOC DE TEORIA-SEMINARIS de Fisiologia Vegetal, I EL BLOC DE PRÀCTIQUES de Biologia General (Teoria impartida el 1r. quadrimestre, més les Pràctiques de Fisiologia Vegetal pròpiament dita)

Per APROVAR aquesta assignatura cal que el alumne/a hagi assolit un 5.00 en cadascun dels BLOCS anteriors.

Cadascun dels BLOCS consta de diferents parts per examinar o per obtenir una nota. El primer dia de curs, l'alumne serà informat de les parts que consta cada bloc. Un alumne aprova una de les PARTS del BLOC corresponent quan treu una nota igual o superior a 5.00. Si l'alumne en qüestió assoleix una nota entre 4.99 i 4.00 podrà fer promig amb una altra o altres parts del mateix BLOC.

Els alumnes que no superin la 1ª convocatòria d'examen tindran una altra possibilitat en la 2ª convocatoria. Aquesta consistirà en la realització d'un Examen test i/o Examen oral (col.loqui). Si es tracta del BLOC DE TEORIA-SEMINARIS, en la 2ªconvocatòria l'alumne s'examinarà de tota la matèria. En el cas del BLOC DE PRÀCTIQUES, en 2ªconvocatòria, només haurà de recuperar la part que hagi suspès.

El BLOC DE PRÀCTIQUES aprovat, es guarda 1 curs. El BLOC DE PRÀCTIQUES suspés, encara que només sigui una part, el curs següent s'ha de cursar de nou.

Les notes es faran públiques, quan s'hagin examinat totes les parts d'un BLOC o bé quan el professor consideri oportú pel bon funcionament de l'assignatura.

El COORDINADOR/A es reserva el dret de dur a terme els canvis que cregui oportuns, sempre pel bé del seu alumnat.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.