2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1 BC Introducció a la citologia bàsica.
Tema 2 BC Membrana plasmàtica. Estructura. Composició química i organització molecular. Biogènesi.
Tema 3 BC Matriu extracel · lular i els seus receptors. La matriu en cèl · lules animals. La matriu en cèl · lules vegetals: la paret.
Tema 4 BC La matriu citoplasmàtica. Estructura, composició química i activitat fisiològica.
Tema 5 BC Citoesquelet. Organització general, microtúbuls. Centres organitzadors. Estructures microtubulars. Fonaments del moviment cel · lular.
Tema 6 BC Estructura, composició, activitat i biogènesi d'orgànuls cel · lulars, Reticle endoplasmàtic, complex de Golgi, lisosomes i endosomes, peroxisomes, mitocondri, cloroplasts, Ribosomes.
Tema 7 BC Nucli interfàsic: embolcall nuclear, matriu nuclear i nuclèol.
Tema 8 GE Introducció a la genètica. DNA, genoma i cromosomes. Variació genètica.
Tema 9 GE Patrons d'herència. Lleis de Mendel. Monohibridisme. Herència lligada al sexe.
Tema 10 GE Bases cromosòmiques de l'herència. Topografia de cromosomes. Estructura dels cromosomes eucariotes.
Tema 11 GE Interaccions gèniques. Penetrància i expressivitat. Prova de la khi-quadrat.
Tema 12 GE Lligament i recombinació. Mapes de lligament. mapes gènics
Tema 13 GE Genètica de fongs. Cicle cel · lular. Mating type. Anàlisi de tètrades. Mapeig de gens. El llevat com a model genètic.
Tema 14 GE Mutacions gèniques. Tipus de mutant. Mutacions cromosòmiques. Mutacions numèriques: euploïdia i aneuploïdia. Mutacions estructurals dels cromosomes.
Tema 15 GE Millora gènica de vegetals. Mètodes bàsics de la millora vegetal. Millora de autógamas i alógamas, varietats sintètiques i híbrids.