2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CELL BIOLOGY AND GENETICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A2
Assistència oblig. (màx 2 faltes, si no prova addicional).
Examen l'últim dia de Pràctiques.
10
Short-answer objective tests
A1
A2
2 proves de Biologia Cel.lular (mínim 5/10 a la prova 1 i mínim 4/10 a la prova 2), un 40%,
i 2 proves de Genètica (mínim 4/10), un 25%
65
Extended-answer tests
A1
Desenvolupament de resolució de Problemes de Genètica (mínim 4/10) 25
Others  
 
Other comments and second call

2a Convocatòria:

Una prova escrita individual amb preguntes curtes (40% preguntes de Biologia Cel.lular, mínim 5/10; 25% preguntes de teoria de Genètica, mínim 4/10; i 25% resolució de problemes de Genètica, mínim 4/10). Es conservaran les notes de Pràctiques de laboratori (10%) si són superiors al 5/10.


Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.