2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL MICROBIOLOGY
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció a la microbiologia
1.1. Concepte de microbiologia
1.2. El lloc dels microorganismes en el món dels éssers vius
1.3. Descobriment i avenços més importants en el coneixement dels microorganismes
1.4. Microorganismes procariotes i eucariotes
1.5. Principals grups d’organismes que estudia la microbiologia
Tema 2. Tècniques d’estudi microbiològic / cel•lular / sub-cel•lular
2.1. Principis bàsics de la microscopia
2.2. Tècniques bàsiques de la microscopia: preparació de les mostres, coloracions simples i diferencials
2.3. Fraccionament cel•lular i localització microscòpica de molècules específiques (tècniques inmunológiques: inmunofluorescencia i enzim-inmuno-assaig)
Tema 3. Embolcalls cel•lulars bacterians.
3.1. La paret cel•lular dels procariotes.
3.2. La capa superficial paracristalina.
3.3. Estructures de resistència i inclusions en bacteris.
3.4. El flagel bacteria.
3.5. Respostes sensorials, taxias.
Tema 4. Genètica bacteriana
4.1. Transformació
4.2. Conjugació
4.3. Transducció
4.4. Plàsmits i transposons
4.5. Mutacions: mecanismes
4.6. Nocions elementals d’enginyeria genètica
4.7. Tècniques basades en la PCR
Tema 5. Metabolisme i nutrició microbiana.
5.1. Macronutrientes, micronutrientes i factors de creixement.
5.2. Catabolisme i anabolisme.
5.3. Diversitat catabòlica.
5.4. Fermentació de la glucosa.
5.5. Glucolisis, via de embden-meyerhof.
5.6. Fermentació làctica i alcohòlica.
5.7. Respiració cel•lular aeròbica i anaeròbia.
Tema 6. Divisió bacteriana
6.1. Creixement bacterià: corba de creixement i fases
6.2. Expressió matemàtica de la corba de creixement
6.3. Mètodes de valoració del creixement microbià
6.4. Efecte dels factors ambientals sobre la velocitat de creixement
6.5. Cultius continus
Tema 7. Medis de cultiu
7.1. Preparació
7.2. Tipus de medis de cultiu: l’enriquiment, selectius i diferencials
7.3. Obtenció de cultius purs
7.4. Concepte de soca
Tema 8. Conservació de soques microbianes
8.1. Liofilització, nitrogen líquid i re-sembra
8.2. Col•leccions de cultius
Tema 9. Concepte d'espècie
9.1. Taxonomia numèrica
9.2. Tècniques actualment aplicades a la taxonomia bacteriana
9.3. Principals grups bacterians en base a la nova edició del manual Bergey
Tema 10. Taxonomia procariota.
10.1. Criteris en la taxonomia bacteriana.
10.2. El domini Archaea: propietats i aplicacions industrials.
10.3. El domino Bacteri:
10.3.1. Bacteris fotótrofas.
10.3.2. Bacteris Gramnegatius, espècies patògenes en humans. 10.3.3. Bacteris Grampositius: baix i alt contingut G+C, espècies implicades en la indústria alimentària i làctica.
Tema 11. Els virus
11.1 Introducció històrica
11.2. Propietats generals dels virus
11.3. Estructura
11.4. Composició química
11.5. Genètica
11.6. Classificació
11.7. Virus bacterians (bacteriòfags): cicle lític d’infecció i lisogènic.
11.8. Virus vegetals
11.9. Mecanismes de reproducció
11.10. Detecció i tècniques de cultiu
Tema 12. Els fongs
12.1. Característiques generals
12.2. Cicle de reproducció
12.3. Principals grups taxonòmics
Tema 13. Microbiologia industrial
13.1. Utilització de microorganismes en processos industrials.
13.2. Selecció i millora de microorganismes industrials