2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL MICROBIOLOGY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
B1
B3
B4
B5
S'avalaurà el desenvolupament de les pràctiques i capacitat de treballar en grup i un informe conjunt de pràctiques. Obligatòries. Elaboració de dossier de practiques per part de cada grup al finalitzar les mateixes. 10%
Presentations / oral communications
A4
A5
A8
A9
A10
Examen teòric parcial: aproximadament mitat de la matèria de la assignatura. Eliminatori de matèria amb nota igual o superior a set.

- Examen teòric final, 80 % de la nota: examen teòric de tota la matèria de la assignatura pels alumnes que no superaren el parcial i de la matèria restant pels que varen obtenir nota igual o superior a set en el parcial. Per que es preguin en consideració els percentatges de pràctiques i de seminaris, la nota de teoria a de ser igual o superior a cinc

80%
Seminars
A3
B1
B3
B4
B5
Exposició a classe d'un article relacionat amb la microbiologia. Grups de 1-3 alumnes. Obligatoris. Es guarda la nota per la segona convocatòria.
10%
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria: Nota de examen teòric + nota de seminaris + nota pràctiques (es guarda de la convocatòria anterior, només per un any acadèmic).

Per a fer el promig entre la nota dels seminaris i les pràctiques i la dels examens teòrics caldrà que la dels exàmens finals sigui igual o superior a 5/10.

"Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor."

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.