2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  PHYSICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A1
S'avaluaran les pràctiques realitzades mitjançant unes preguntes escrites. 10
Mixed tests
A1
En la primera convocatòria es realitzarà una avaluació continuada que consistirà en la realització de dues proves escrites. 90
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en la realització d'un únic examen de tota l'assignatura.
La realització de les pràctiques és obligatòria.
El comportament i l'assistència a classe pot tenir incidència en la qualificació final.

${1}iDurant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.${1}i

${1}i La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora. ${1}i