2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  QUÍMICA I
   Contenidos
tema Subtema
1. Introducció: la importància de la química al vi
2. Estructura atòmica L’àtom. Models atòmics. Orbitals atòmics. Configuracions electròniques. La taula periòdica. Propietats periòdiques.
3. L’enllaç Formulació dels compostos inorgànics. Tipus d’enllaç. Enllaç metàl·lic, iònic i covalent. Estructures de Lewis. Geometria dels compostos covalents: TRPECV, hibridació.
4. Forces intermoleculars i estats d’agregació
Forces dipol-dipol. Forces de dispersió. Enllaç d’hidrogen. Conseqüències en les propietats. Solubilitat. Dissolucions aquoses.
5. Gasos
Lleis que descriuen el comportament dels gasos. Llei d’Avogadro. Llei de Boyle. Llei de Charles. Llei de Gay-Lussac. Llei dels gasos ideals. Llei de les pressions parcials de Dalton.
6. Principis de la reactivitat química. Termodinàmica i cinètica

Primer principi de la termodinàmica. Llei de Hess. Energia lliure de Gibbs. L’energia lliure i la constant d’equilibri. L’equilibri químic. Factors que afecten a l’equilibri. Velocitat de reacció. Equació de velocitat. Modificació de la velocitat de les reaccions. Catalitzadors.
7. Electroquímica
Sistemes redox. Potencials Standard. Força oxidant. Equació de Nerst.
8. Compostos orgànics
Característiques dels compostos orgànics. Formulació orgànica. Representacions bidimensionals i tridimensionals dels compostos. Representacions en falques, cavallet projeccions de Newmann i Fischer. Isomeria. Isòmers constitucionals. Estereoisòmers. Enantiòmers i diastereoisòmers. Formes meso.
9. Reactivitat dels compostos orgànics d’interès enològic
Acidesa dels àcids carboxílics: efectes inductius i del dissolvent. Compostos carbonílics: les addicions a carbonil. Reaccions d’esterificació i hidròlisi. Sistemes conjugats. Aromaticitat. Substitució electròfila aromàtica. Efecte de grups hidroxil. Reaccions d’oxidació i reducció de compostos orgànics.