2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CHEMISTRY I
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1
Es recolliran a traves del moodle i s'avaluaran algun/s problemes proposats. 15
Multiple-choice objective tests
A1
Realització de dues proves tipus test d'autoavaluació al Moodle al llarg del quadrimestre. 15
Practical tests
A1
Al llarg del quadrimestre es realitzaran 2 proves que inclouran problemes i exercicis per resoldre. Es requerirà una nota mínima de 3.5 en el global de les dues proves per a poder ser comptabilitzada en l’avaluació global de l’assignatura. 70
Others  
 
Other comments and second call

Segona convocatòria: Per a la segona convocatòria es realitzarà una prova que inclourà problemes i exercicis per resoldre, i que tindrà un valor del 70%. Es requerirà una nota mínima de 3.5 per a poder ser comptabilitzada en l'avaluació global de l'assignatura. En tots els casos es tindrà en compte la nota de la resolució de problemes (15%) i de les proves tipus test (15%) obtingudes en la primera convocatòria.

Altres comentaris:

-Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.