2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA II
   Continguts
Tema Subtema
• La sistemàtica analítica en l'àmbit enològic. Fonaments: Anàlisi quantitativa i qualitativa, tècniques en química analítica. Bibliografia en química analítica. Sistemàtica del procediment analític: Presa, conservació i tractament de les mostres, eliminació d'interferències. Mesures analítiques: Xifres significatives, patrons, calibració i estandardització, qualitat i avaluació dels resultats, criteris de validesa d’un assaig, errors, tractament estadístic dels resultats.
• Tècniques de separació d'interès enològic Conceptes bàsics: Classificació, recuperació i separació. Extracció: Equilibri d'extracció, mètodes d'extracció, utillatge. Cromatografia plana i cromatografia en columna: Fonaments, utillatge.
• Equilibri en dissolució. Teoria de l’equilibri àcid-base: Càlcul del pH, àcids polipròtids, solucions amortidores del pH.
Equilibris heterogenis: solubilitat, precipitació fraccionada.
Equilibris de formació de complexes.
Equilibris d’oxidació-reducció: Cel•les galvàniques, potencials d’elèctrode, l’equació de Nernst.
• Introducció als mètodes clàssics d'anàlisi. Volumetries i gravimetries. Mètodes gravimètrics: Anàlisi gravimètrica, tipus i propietats dels precipitats, utillatge. Mètodes volumètrics: Reacció volumètrica, tipus de volumetries, terminologia, utillatge. Volumetries àcid-base.Volumetries de precipitació i complexació. Volumetries redox.
• Introducció als mètodes instrumentals d'anàlisi. Mètodes electroquímics: Fonaments, reaccions, classificació, potenciometria, conductimetria. Mètodes òptics: Fonaments, radiació electromagnètica, classificació, tècniques no espectrals, espectroscòpia molecular, espectroscòpia atòmica. Mètodes cromatogràfics: Fonaments, classificació, paràmetres. Cromatografia de gasos. Cromatografia líquida.
• Introducció al control de qualitat i seguretat agroalimentària Concepte de qualitat en el vi. Introducció a l'anàlisi organolèptica. Introducció a la legislació i normes de qualitat i seguretat alimentàries. Terminologia de la qualitat.