2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CHEMISTRY II
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El primer dia de classe es presentarà l’assignatura, s’explicarà breument el temari i llur organització, la metodologia que se seguirà, la bibliografia adient i la forma d’avaluació, incloent la forma d'avaluació de les competències. S’explicarà a l’alumnat la forma de contactar amb el professor fora de les hores de classe.
Lecture S’explicaran a classe els continguts de l’assignatura. Es facilitarà a l’alumne, mitjançant la plataforma Moodle, resums dels continguts de cada tema, així com tota la documentació de suport que es consideri facilitadora de l'aprenentatge. També s’utilitzarà aquesta eina per fer arribar els guions de pràctiques i altres documents relacionats amb el desenvolupament de les activitats al laboratori.
Laboratory practicals Es faran sessions pràctiques al laboratori, en les transcurs de les quals es presentaran els informes de resultats. En finalitzar, es farà un examen de les activitats realitzades.
Presentations / oral communications Els alumnes faran, en grups, una presentació sobre la forma en què resoldrien un problema amb què es podrien trobar en un laboratori enològic. Aquesta presentació serà doble, en començar i en acabar el curs, i permetrà que facin una primera aproximació a la pràctica de les competències corresponents.
IT-based practicals Els alumnes elaboraran un bloc de l'assignatura que esdevindrà el seu portafolis individual.

Tota la informació es farà arribar mitjançant Moodle. S'ha de saber com funciona i emprar la plataforma per a comunicar-se amb els professors.
Assignments Es lliuraran tasques d'extensíó curta normalment on line emprant Moodle
Problem solving, exercises in the classroom Es faran exercicis a l'aula per tal d'observar l'assoliment dels continguts teòrics impartits en les sessions magistrals
Personal attention Es mantindrà contacte amb l'alumne a demanda, però concretant data per a la consulta presencial. El correu-e serà la forma habitual de comunicació fora de l'aula.