2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  QUÍMICA II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
S'avaluarà la preparació d'aquestes així com l'execució al laboratori (idoneïtat del material emprat, preguntes i implicació, sentit crític, temps emprat) i la llibreta de laboratori. 27'5% de la nota final (el treball realitzat al laboratori, juntament amb la llibreta i els informes de pràctiques, comptaran un 55% de la nota de pràctiques)
Treballs
A1
S'avaluarà el lliurament de treballs a través de la plataforma Moodle, en fons i forma 15% de la nota final
Resolució de problemes, exercicis
A1
S'avaluarà la resolució dels problemes plantejats a l'aula i realitzats de forma autònoma. 15% de la nota final
Proves de desenvolupament
A1
Avaluació dels conceptes teòrics i de la resolució de problemes pràctics, tots ells relacionats amb les pràctiques del laboratori 22’5% de la nota final (aquest examen compta un 45% de la nota de pràctiques)
Proves mixtes
A1
Avaluació dels conceptes teòrics abordats a les classes magistrals així com dels petits càlculs treballats a les mateixes classes 20% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les PRÀCTIQUES DE LABORATORI són OBLIGATÒRIES.

L' avaluació continuada constarà de treballs i controls de teoria, i informes, treball de laboratori i examen de pràctiques.

La part de teoria compta un 50% de la nota final (20% controls i 30% exercicis i treballs lliurats). La part de pràctiques compta un 50% de la nota final (45% examen i 55% informes + feina al laboratori). Amb aquests percentatges s'obtindrà la nota de l'avaluació continuada que constitueix la primera convocatòria (es farà mitjana sempre i quan la mitjana dels control de teoria i la nota de l'examen de pràctiques siguin iguals o superiors a 4). Per tal d'aprovar l'assignatura cal que la mitjana d'ambdues parts sigui igual o superior a 5.

Els alumnes que no hagin superat aquesta convocatòria disposaran d'una segona convocatòria que consistirà en un examen escrit final de tota la assignatura i que comptarà el 100% de la nota, on hi haurà una part relacionada amb la teoria i una altra relacionada amb les pràctiques (pesos respectius del 50% sobre la nota final). Cal assolir una puntuació mínima de 4 en cada part per tal de fer mitjana amb l'altre. En qualsevol cas, i per tal d'aprovar l'assignatura cal que la mitjana d'ambdues parts sigui igual o superior a 5.

En casos excepcionals en els que no s'hagi pogut assistir a les pràctiques (i sempre prèvia justificació i acceptació del professor) es podrà realitzar un examen pràctic substitutiu de l'avaluació d'aquestes.

Important: es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves, a excepció del consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells/dispositius que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat d'avaluació d'alguna assignatura, tant en suport material com virtual i electrònic, comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.