2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BIOCHEMISTRY
   Contents
Topic Sub-topic
1. Introducció a la Bioquímica Concepte i àmbit d'estudi de la Bioquímica. Nivells d'estudi.
Mètodes d'estudi.
Biomolècules
2. Estructura de les proteïnes Nivells de complexitat.
Estructura primària, estructura secundària (?, ß ?i altres), estructura terciària, estructura quaternària.
Desnaturalització i renaturalització.
Dinàmica de proteïnes.
3. Enzims Els enzims com a biocatalitzadors.
Factors que afecten l'activitat enzimàtica.
Interaccions enzim-substrat, models. Mecanismes de la catàlisi enzimàtica. Cinètica enzimàtica.
Coenzims i cofactors
Modulació de l'activitat enzimàtica.
4. Genètica Àcids nucleics.
Replicació del DNA.
Reparació del DNA.
Transcripció.
El codi genètic. Mecanisme de la traducció. Regulació de l'expressió gènica .
5. Introducció al metabolisme Organització.
Vies i cicles metabòlics.
Anabolisme i catabolisme.
Control del flux metabòlic.
Digestió i absorció de substrats en els mamífers.
6. El flux energètic Els éssers vius com a sistemes termodinàmics oberts.
El grup fosfat i l'ATP com a intermediaris energètics comuns.
Reaccions acoblades.
Fosforilació a nivell de substrat i fosforilació oxidativa.
7. Cadena respiratòria i fosforilació oxidativa Localització.
Reaccions d'òxidoreducció.
Acoblament entre el transport d'electrons i la síntesi d'ATP.
Paper de les llançadores.
Transport d'electrons en el cloroplast i fosforilació fotosintètica.
La fotosíntesi. Fotosistemes.
8. Cicle dels àcids tricarboxílics Paper central en el metabolisme intermediari.
Reaccions del cicle.
Rendiment energètic.
Reaccions anapleròtiques.
Naturalesa amfibòlica del cicle.
Regulació del cicle .
9. Metabolisme glucídic Esquema general.
Balanç global i importància energètica universal.
Fases de la glicòlisi.
Producció de lactat.
Rendiment energètic i regulació general.
Via de les pentoses.
Biosíntesi de glícids. Gluconeogènesi.
metabolsisme del glicogen
Cicle de Calvin.
10. Metabolisme lipídic Metabolisme de les lipoproteïnes. Catabolisme de lípids.
Betaoxidació dels àcids grassos.
Rendiment energètic
Cetogènesi.
Biosíntesi de lípids.
Lipogènesi.
Síntesi dels àcids grassos a procariotes. Balanç energètic de la lipogènesi. Metabolisme dels isoprenoids. Colesterol.
11. Metabolisme dels aminoàcids Catabolisme. Desaminació, transaminació i transdesaminació.
Fixació i organificació del nitrogen. Aminoàcids essencials i no essencials. Metabolisme del NH3.
Cicle de la urea.
Destí de l'esquelet carbonat dels aminoàcids.
Aminoàcids gluconeogènics i cetogènics. Els aminoàcids com a precursors. Degradació de nucleòtids.