2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BASIC OPERATIONS
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1: CONCEPTES GENERALS. Enginyeria de processos. Operacions unitàries. Unitats i conversions. Sistemes d'unitats. Estequiometria i relacions de composició. Conceptes físic químics. Equilibri de fases.
TEMA 2: BALANÇOS MACROSCÒPICS DE MATÈRIA. Concepte de balanç. Llei de conservació de la matèria. Graus de llibertat. Solució de problemes de balanços de matèria en estat estacionari. Sistemes complexos: presència de recirculacions, bypass i purgues.
TEMA 3: BALANÇOS MACROSCÒPIcS D'ENERGIA. Introducció. Primer principi de termodinàmica. Aplicació a l'estudi energètic de processos. Aplicació a la circulació de fluids.
TEMA 4: Balanç macroscòpic DE QUANTITAT DE MOVIMENT. Formulació i anàlisi del balanç de quantitat de moviment. Aplicació a la circulació de fluids per conduccions. Aplicació a l'estudi de la sedimentació
TEMA 5: INTRODUCCIÓ ALS FENÒMENS DE TRANSPORT. Mecanismes de transport. Règims de circulació. Lleis de velocitat: Llei de Fick, Llei de Fourier i Llei de Newton.
TEMA 6: Operacions bàsiques FÍSIQUES CONTROLADES PER LA TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA. Conceptes generals. Estudi de la destil·lació.
TEMA 7: OPERACIÓ BÀSICA QUÍMICA: LA REACCIÓ QUÍMICA. Conceptes generals. Reactors ideals.
TEMA 8: Operacions bàsiques FÍSIQUES CONTROLADES PER LA TRANSFERÈNCIA D'ENERGIA. Conceptes generals. Aplicacions.
TEMA 9: Operacions bàsiques FÍSIQUES CONTROLADES PER LA TRANSFERÈNCIA SIMULTÀNIA DE MATÈRIA I ENERGIA. Conceptes generals. Estudi de la humidificació i condicionament de gasos.
TEMA 10: OPERACIONS BÀSIQUES FÍSIQUES CONTROLADES PER LA TRANSFERÈNCIA DE QUANTITAT DE MOVIMENT. Conceptes generals. Sedimentació i Flotació. Centrifugació. Filtració.