2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  BASIC OPERATIONS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1
A4
Corresponen als problemes a entregar 10%
Mixed tests
A1
A4
examen de problemes 90%
Others  
 
Other comments and second call

Per fer la ponderació de la nota final s'ha de treure un mínim de 4 en les diferents proves. Es faran 2 proves en el període d'exàmens previst a la Facultat.

La segona convocatòria consistirà en un examen final, mantindran les notes proves superades i altres

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tabletes i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.