2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL MICROBIOLOGY AND BIOCHEMISTRY I
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A2
A6
A9
Es realitzarà una prova mixta amb preguntes sobre els continguts treballats en les pràctiques de laboratori 15%
Assignments
A2
A6
A9

Informe de les pràctiques de laboratori realitzades incloent una discussió dels resultats
15%
Mixed tests
A2
A6
A9
Primer parcial. Preguntes curtes i tipus test sobre la primera part del temari 30%
Mixed tests
A2
A6
A9
Segon parcial. Examen final que inclourà preguntes curtes i tipus i/o problemes test sobre tot el contingut de l'assignatura. S'avaluaran els coneixements i competències adquirides al llarg de l'assignatura. 40%
Others  
 
Other comments and second call

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.

Primera convocatòria: Les proves de preguntes curtes, mixtes i de tipus test correspondran a dos parcials que es realitzaran al llarg de l'assignatura. En l'avaluació continua, s'ha de treure un mínim de 3.5 (sobre 10) en totes les proves realitzades per poder fer la mitja.

Segona convocatòria: els dos parcials seran substituïts per una prova única, que correspon al 70% de la nota final (la nota de les pràctiques es manté si s'ha aprovat). Si no s'aprova la part de pràctiques, també es farà una avaluació en la segona convocatoria, que correspon al 30% de la nota final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora